"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Τρίτη, 20 Μαΐου 2014

Η ΓΥΜΝΟΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ – ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ

Η καταστροφή των Σοδόμων - Γομόρρων και η φυγή του Λώτ
(ψηφιδωτό).
………. Οι περισσότεροι εις τας πονηράς ημέρας μας ακολουθούν την πλατείαν και ευρύχωρον οδόν της απωλείας και όχι την οδόν της σωτηρίας. Προτιμούν να ακολουθούν τον διάβολον και όχι τον Θεόν….. και έχεις δίκαιον, που φοβείσαι δια τα σπλάχνα σου, να τα φυλάξει ο Θεός από τας παγίδας του διαβόλου, που έστησε εις όλην την οικουμένην και συλλαμβάνει καθημερινώς, βασιλείς, πατριάρχας, υπουργούς, στρατηγούς, αρχιερείς, αξιωματικούς, ιερείς, μοναχούς, μοναχάς, πλουσίους, πτωχούς, μεγάλους, μικρούς, άνδρας και γυναίκας. Κινδυνεύει σήμερον η οικουμένη να μεταβληθεί εις Σόδομα και Γόμορρα, ιδίως με την ξετσιπωσύνην των πολλών σημερινών γυναικών αι οποίαι ακολουθούν την διδασκαλίαν του διαβόλου, διότι αυτός τας διδάσκει να περιπατούν γυμνές δια να προσελκύουν τους άνδρας στον βόρβορον της ακολασίας, και δι΄ αυτό γρήγορα θα έλθει η μεγάλη οργή του Κυρίου επί τους υιούς της απειθείας. Αν βραδύνει και δεν έρχεται γρήγορα είναι σημείον ότι ο Θεός αναμένει να μετανοήσουν, και διότι υπάρχουν και μερικοί καλοί…….., αλλ΄ επειδή οι πολλοί τρέχουν εις την αμαρτίαν ακράτητοι, η οργή του Θεού θα τους κρατήσει ή μάλλον θα τους αφανήσει…………

ΠΗΓΗ : ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΣ, τευχ. Α΄, εκδ. «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1997, σελ. 14.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου