"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΟΥΡΑ (Σχέση της μέ τό βάπτισμα καί τόν γάμο) - ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΡΤΥΝΟΣ κ.κ. ΙΕΡΕΜΙΑ


1. Μιλώντας γιά τά ἱερά Μυστήρια, ἀδελφοί Χριστιανοί, σήμερα θά σᾶς μιλήσω γιά τήν Μοναχική Κουρά. Εἶναι Μυστήριο ἡ Μοναχική Κουρά; Καί βέβαια εἶναι Μυστήριο! Ὅπως σέ ἕνα νέο καί σέ μία νέα, πού θέλουν νά κάνουν οἰκογένεια, ἡ Ἐκκλησία τούς τελεῖ τό Μυστήριο τοῦ Γάμου, ἔτσι καί σέ ἕνα νέο ἤ σέ μία νέα, πού θέλουν νά ἀφιερωθοῦν στόν Θεό καί νά ζήσουν παρθενικά, ἡ Ἐκκλησία τούς τελεῖ ἄλλο Μυστήριο: Τήν Μοναχική Κουρά! Εἶναι δέ ὡραία, εἶναι πολύ ὡραία, ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μυστηρίου αὐτοῦ καί ὅπου ἀκοῦτε νά κείρεται σέ Μοναστήρι Μοναχός ἤ Μοναχή νά πηγαίνετε, χριστιανοί μου, γιά νά θαυμάζετε ὄχι μόνο αὐτά πού θά ἀκοῦτε ἀλλά καί αὐτά πού θά βλέπετε!

2. Κατά βάση ἡ Μοναχική Κουρά εἶναι ἐπανάληψη τοῦ Βαπτίσματος. Ὅλοι ἐμεῖς πού εἴμαστε ἐδῶ βαπτισθήκαμε καί δώσαμε ὅρκο ὅτι θά ἀνήκουμε στόν Θεό. Εἴπαμε τό «ἀποτάσσομαι τῷ Σατανᾷ» καί τό «συντάσσομαι τῷ Χριστῷ», κάνουμε τήν ἀφιέρωσή μας στόν Θεό μέ τήν Τριχοκουρία (τήν «κουρά» μας), ἀλλά τά ξεχάσαμε ὅλα αὐτά. Πραγματικά, ἀδελφοί χριστιανοί, μέ τό Βάπτισμά μας δεσμευτήκαμε ὅτι θά ἀνήκουμε στόν Θεό. Μέ τό «ἀποτάσσομαι» πού εἴπαμε τότε (μέ τό στόμα τοῦ ἀναδόχου μας), ἀποκηρύξαμε τόν Σατανᾶ ἀπό τή ζωή μας, ἀφοῦ μάλιστα καί τόν φτύσαμε ἐκείνη τήν ὥρα καί δέν ἔχουμε λοιπόν καμιά σχέση μ᾽ αὐτόν. Καί μέ τό «συντάσσομαι» πού εἴπαμε πάλι στό Βάπτισμά μας ὑπογράψαμε ἱερό συμβόλαιο, συμβόλαιο ἐνώπιον ἀγγέλων καί ἀνθρώπων ὅτι θά ἀνήκουμε ἀπόλυτα στόν Θεό. Πάει πιά γιά μᾶς τό «ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν», πού εἶπε ὁ Κύριος. Αὐτό εἶναι γιά τούς ἀβάπτιστους. Γιά μᾶς ἰσχύει τό «λάλει Κύριε καί ὁ δοῦλος Σου ἀκούει». Εἶναι μεγάλη ὑπόθεση, ἀδελφοί μου, τό ὅτι εἴμαστε βαπτισμένοι καί γενήκαμε χριστιανοί. Τό κακό ὅμως πού παθαίνουμε στήν ζωή μας εἶναι ὅτι ξεχνᾶμε τούς βαπτιστικούς ὅρκους μας καί ἔτσι χάνουμε τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος. Ἀλλά ἔρχονται ἐκλεκτές ψυχές, ἄνδρες καί γυναῖκες, νέοι καί νεάνιδες, πού θέλουν νά ἀνανεώσουν τούς ὅρκους τοῦ ἱεροῦ Βαπτίσματος, νά ξαναποῦν συνειδητά πιά ὅτι ἀποκηρύσσουν τά ἔργα τοῦ Σατανᾶ καί ὅτι ἀνήκουν ἀπόλυτα στόν Θεό καί νά ξανακάνουν τήν Τριχοκουρία, πού ἔκαναν στό Βάπτιμά τους. Ἔτσι ἔχουμε τήν Μοναχική Κουρά. Συμβολίζει δε ἡ κουρά τῆς κεφαλῆς πρῶτον μέν κάποια προσφορά ἀπό τό κορυφαῖο σημεῖο τοῦ σώματός μας στόν Θέο, ἀλλά σημαίνει δεύτερον, βαθύτερον, τήν ἀποβολή τῶν κακῶν λογισμῶν καί τήν προσφορά τοῦ νοῦ μας στόν Θεό.

3. Ὥστε, λοιπόν, ἡ Μοναχική Κουρά εἶναι κατά πρῶτον ἐπανάληψη τῶν βαπτιστικῶν ὅρκων. Ἀλλά δέν εἶναι μόνον αὐτό. Ἡ Μοναχική Κουρά θά πῶ τώρα ὅτι εἶναι γάμος. Ἡ ψυχή τοῦ Μοναχοῦ ἤ τῆς Μοναχῆς νυμφεύεται τόν Χριστό καί ἄγγελοι παρευρίσκονται τήν ὥρα ἐκείνη καί ὑπογράφουν τό ἱερό καί ἀδιάλυτο τοῦ γάμου αὐτοῦ. Στήν ἀκολουθία τοῦ γάμου τῶν ἀνδρογύνων ὁ ἱερέας διαβάζει μία εὐχή πού λέγει γιά τόν Θεό ὅτι εἶναι «ὁ τοῦ μυστικοῦ καί ἀχράντου γάμου ἱερουργός καί τοῦ σωματικοῦ νομοθέτης». «Σωματικός» γάμος, πού τόν νομοθέτησε ὁ Θεός, ξέρουμε ποιός εἶναι. Εἶναι ὁ γάμος τῶν γονιῶν μας, ἀπό τόν ὁποῖο γεννηθήκαμε ἐμεῖς. Ἀλλά ποιός εἶναι ὁ ἄλλος ἐκεῖνος γάμος, «ὁ μυστικός καί ἄχραντος», τόν ὁποῖο ἱερουργεῖ ὁ Θεός, ὅπως λέει ἡ παραπάνω εὐχή; Εἶναι ὁ γάμος τῶν Μοναχῶν μέ τόν Θεό, εἶναι ἡ Μοναχική Κουρά. Ἀδελφοί μου, δέν ἐπαρκεῖ ἡ ὥρα γιά νά σᾶς πῶ πολλά. Εἶναι ὄμορφος καί εἶναι πολύ γλυκός αὐτός ὁ γάμος τῆς ψυχῆς μέ τόν Χριστό. Ἡ Μοναχή ξέρει ὅτι δέν θά τήν χτυπήσει καί δέν θά τήν χωρίσει ποτέ ὁ Νυμφίος της Χριστός! Ἀντίθετα ὁ Νυμφίος Χριστός ραβδίσθηκε καί σταυρώθηκε γιά τήν Νύμφη καί τῆς ἕτοιμάζει παλάτι στόν οὐρανό, τήν οὐράνιο Βασιλεία Του! Στή Μοναχική Κουρά, ἀδελφοί, πρόκειται γιά θεῖο ἔρωτα πού λειώνει. «Ἔθελξας πόθῳ με Χριστέ καί ἠλλοίωσας τῷ θείῳ σου ἔρωτι»!

4. Ὁμολογῶ ὅτι ὁ θεῖος αὐτός γάμος, «ὁ μυστικός καί ἄχραντος», δέν εἶναι ἡ φυσική κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου. Τό φυσικό τοῦ ἀνθρώπου μετά τήν πτώση εἶναι νά ὑπανδρεύεται ἡ γυναίκα καί νά νυμφεύεται ὁ ἄνδρας. Ἡ παρθενία δέν εἶναι τό φυσικό, ἀλλά εἶναι μιά ὑπερφυσική κατάσταση. Ἐρωτῶ ὅμως: Πῶς τό πετυχαίνει ὁ Μοναχός καί ἡ Μοναχή πού ἔχουν σῶμα, νά ὑπερβαίνουν τό φυσικό καί νά ζοῦν τό ὑπερφυσικό; Ἁπλούστατα: Πετυχαίνουν τό ὑπερφυσικό, γιατί βρίσκονται σέ συνεχῆ κοινωνία μέ τόν ὑπέρ φύσιν Θεό! Ἔτσι λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακας: Ὅπου βλέπουμε ὅτι νικήθηκε τό φυσικό, νά ξέρουμε ὅτι ἐκεῖ δηλώνει τήν παρουσία Του ὁ ὑπέρ φύσιν Θεός. «Ὅπου φύσεως ἧττα ἔγνωσται, ἐκεῖ τοῦ ὑπέρ φύσιν παρουσία ἐπέγνωσται»! Οἱ Μοναχοί καί οἱ Μοναχές, ἀγαπητοί μου, ἔχουν τόν δικό τους κόσμο. Ζοῦν συνέχεια τό «ἄνω σχῶμεν τάς καρδίας»! Δεῖγμα δέ ὅτι ἀποκόπηκαν ἀπό τά κοσμικά εἶναι τό ὅτι στό πρόσωπό τους ἔχουν «τυφλοπάνι»! ῾Ως «τυφλοπάνι» ἐννοῶ τήν «μανδήλα», πού φοροῦν οἱ Μοναχές καί τό «κουκούλλιο» καί «ἐπανωκαλύμμαυχο», πού φοροῦν οἱ Μοναχοί καί Ἱερομόναχοι. Γι᾽ αὐτό, χριστιανοί μου, προσοχή, μεγάλη προσοχή ὅταν συναντιέστε μέ Μοναχούς καί Μοναχές. Προσοχή στά λόγια σας καί στίς συζητήσεις σας. Ἡ κουβέντα σας μ᾽ αὐτούς νά μήν εἶναι γιά κοσμικά πράγματα, ἀλλά γιά θεϊκά. Γιατί, ἄν τούς μιλᾶτε γιά κοσμικά, τούς βγάζετε ἀπό τόν κόσμο τους, τούς βγάζετε ἀπό «τά νερά τους», πού λέμε. Τούς κάνετε ζημιά. Καί τελικά ἡ ζημιά θά εἶναι δική σας. Γιατί ἄν ὁ Μοναχός διακόπτει τήν κοινωνία του μέ τόν Χριστό, πού πρέπει νά εἶναι ἀδιάκοπη, καί κουβεντιάζει καί ἀσχολεῖται μέ κοσμικά, τότε, ὅταν θά τοῦ λέτε νά προσεύχεται γιά τά οἰκογενειακά σας προβλήματα, ἡ προσευχή του δέν θά ἔχει δύναμη καί δέν θά εἰσακούεται. Ὅταν πηγαίνετε στά Μοναστήρια θά μιλᾶτε στούς Μοναχούς καί στίς Μοναχές σάν νά εἶστε καί σεῖς οἱ ἴδιοι Μοναχοί καί Μοναχές. Ἔτσι θά παίρνετε τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί τῆς Παναγίας ἀπό τό προσκύνημά σας σέ ἕνα Μοναστήρι.

5. Τέλος, χριστιανοί μου, ἔχω νά σᾶς πῶ τό πιό σοβαρό: Ἄν τό παιδί σας, ἀγόρι κορίτσι, σᾶς πεῖ «μάνα, πατέρα, ἐγώ θέλω νά ἀφιερωθῶ στόν Θεό καί νά πάω σέ Μοναστήρι», μήν τό ἐμποδίσετε καί μήν πᾶτε κόντρα στήν ἐπιθυμία πού τοῦ ἔβαλε Θεός. Θά κάνετε τό μεγαλύτερο ἁμάρτημα, ἄν τό ἐμποδίσετε, ἁμάρτημα μεγαλύτερο καί ἀπό τό νά γκρεμίσετε μία Ἐκκλησία. Καί θά σᾶς πῶ γιατί: Ἄν γκρεμίσετε μία Ἐκκλησία, μαζεύουμε χρήματα καί τήν ξαναχτίζουμε. Ἄν ὅμως ἐμποδίσετε ἕνα παιδί ἀπό τήν ἱερή του κλήση, τότε δέν διορθώνεται τό κακό αὐτό. Εἶναι μεγάλη τιμή καί μεγάλη εὐλογία γιά μιά οἰκογένεια τό νά δώσει ἕνα παιδί στόν Θεό, γιά νά γίνει Μοναχός ἤ Μοναχή.
[...]

ΠΗΓΗ : † Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας, "ΑΠΛΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ", Σεπτέμβριος - Οκτώβριος  2012, αριθ. 59, σ. 174 κ.ε. 


Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ - ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ


ΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΑΓΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ - ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΡΤΥΝΟΣ κ.κ. ΙΕΡΕΜΙΑ


1. Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, θά σᾶς πῶ λίγα λόγια γιά τόν Εὐαγγελιστή Λουκᾶ, πού ἑορτάζουμε σήμερα 18 τοῦ μηνός Ὀκτωβρίου. Ὑπάρχει καί ἄλλος λόγος, πού μοῦ τό ἐπιβάλλει νά σᾶς μιλήσω γιά τόν Εὐαγγελιστή Λουκᾶ. Καί ὁ λόγος αὐτός εἶναι ὅτι τήν περίοδο αὐτή τά κυριακάτικα εὐαγγελικά ἀναγνώσματα εἶναι ἀπό τό κατά Λουκᾶν ἅγιο Εὐαγγέλιο. Γιά πολύ καιρό θά ἀκοῦμε τίς Κυριακές περικοπές ἀπό τό κατά Λουκᾶ Εὐαγγέλιο. Γι᾽ αὐτό καί πρέπει νά μιλήσουμε, ἔστω καί μέ λίγα λόγια, γιά τόν συγγραφέα τοῦ Εὐαγγελίου αὐτοῦ.

2. Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς, ἀδελφοί μου, ἦταν ἰατρός τήν ἰδιότητα. Ὅτι ἦταν ἰατρός τό λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος σέ μιά του ἐπιστολή (βλ. Κολ. 4,14), ἀλλά τό λέγουν καί ἄλλα κείμενα ἔξω ἀπό τήν Καινή Διαθήκη. Ἐξάλλου ἀπό τό ἴδιο τό Εὐαγγέλιο φαίνεται ὅτι ὁ συγγραφέας του ἦταν ἰατρός. Γιατί στό κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιο παρατηροῦμε μία ἰδιαίτερη φροντίδα γιά τόν καθορισμό τῶν ἀσθενειῶν: Τῆς πεθερᾶς τοῦ Πέτρου γιά παράδειγμα, τῆς αἱμορροούσης, τῆς συγκυπτούσης καί ἄλλων. Ἀλλά καί ἄλλες ἰδιαίτερες ἐκφράσεις στό κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιο φαίνονται ὡς ἰατρικές. Μόνον ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς, γιά παράδειγμα, λέγει ὅτι στήν ἀγωνία τοῦ Ἰησοῦ στόν κῆπο τῆς Γεθσημανῆ ὁ ἱδρώτας Του ἦταν «ὡσεί θρόμβοι αἵματος» (22,44).

3. Τό κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιο, ἀδελφοί μου, εἶναι ὡραῖο καί στήν ἔκφρασή του ἀκόμη, γιατί συγγραφέας του ἦταν Ἕλληνας καί στήν καταγωγή καί στήν μόρφωση. Ἦταν δέ καί μαθητής καί ἀκόλουθος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί εἶχε καί αὐτός τόν εὐρύ ὁρίζοντα τῶν θεολογικῶν ἰδεῶν τοῦ μεγάλου Ἀποστόλου. ἀπόστολος Παῦλος τονίζει στίς ἐπιστολές του τήν καθολικότητα τῆς σωτηρίας, πού ἔφερε ὁ Χριστός (Τίτ. 3,4)· ὁμιλεῖ γιά τήν ταπείνωση καί τήν φτώχεια, γιά τήν χαρά τῆς πνευματικῆς ζωῆς καί γιά ἄλλα παρόμοια χαρακτηριστικά. (α) Τό ἴδιο καί ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς. Τό Εὐαγγέλιό του τό ἀπευθύνει βέβαια σέ κάποιον Ἕλληνα Θεόφιλο, ἀλλά γενικά τό ἀπευθύνει σέ ὅλους τούς ἐθνικούς, γιά νά καλέσει καί αὐτούς στήν σωτηρία τοῦ Χριστοῦ. Γι᾽ αὐτό καί τόν γενεαλογικό κατάλογο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ δέν τόν φτάνει μέχρι τόν Ἀβραάμ, τόν γενάρχη  τοῦ Ἰουδαϊκοῦ λαοῦ, ὅπως τό κάνει ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος, ἀλλά μέχρι τόν Ἀδάμ, τόν γενάρχη ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας. (β) Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς πάλιν ἔχει συμπάθεια στούς φτωχούς. Ἔτσι, τόν μακαρισμό τοῦ Χριστοῦ «μακάριοι οἱ πτωχοί τῷ πνεύματι» ὁ Λουκᾶς τόν γράφει «μακάριοι οἱ πτωχοί» μόνο. Μόνον ὁ Λουκᾶς μιλάει γιά τήν φτωχική γέννηση τοῦ Ἰησοῦ στήν Βηθλεέμ καί μόνον αὐτός λέει γιά τήν πτωχική προσφορά τῆς Μητέρας του στόν Ναό (2,24). Μόνον ὁ Λουκᾶς πάλι λέει γιά τό ὅτι μερικές εὐκατάστατες γυναῖκες ἔδιναν τά ἀναγκαῖα «ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐταῖς» (8,3). Ἔτσι τό κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιο εἶναι τό «Εὐαγγέλιον τῶν πτωχῶν»!

4. Ἕνα ἄλλο χαρακτηριστικό στό κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιο εἶναι ἡ τιμή στήν γυναίκα. Αὐτό ἔχει μεγάλη σημασία, γιατί παλαιά ἡ γυναίκα ὑβριζόταν καί δέν ὑπολογιζόταν γιά ἄνθρωπος. Ὁ Σενέκας μάλιστα ἔγραψε καί εἶπε ὅτι ἡ «γυναίκα εἶναι ζῶον ἀναιδές καί θηρίο ἀκόλαστο ἐπιθυμιῶν». Ἀντίθετα ὅμως στό κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιο καί στήν Ἐκκλησία μας γενικά, ἡ γυναίκα ἔχει μεγάλη τιμή. Ὁ Λουκᾶς, καί μόνον αὐτός, μιλάει στό Εὐαγγέλιό του γιά τήν Ἐλισάβετ, τήν μητέρα τοῦ Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ· μόνον αὐτός μιλάει γιά τήν προφήτιδα Ἄννα, γιά τήν χήρα τῆς Ναΐν, γιά τήν ἀνώνυμο ἁμαρτωλό, γιά τήν συγκύπτουσα, γιά τήν διακονοῦσα Μάρθα, γιά τίς γυναῖκες τῆς ὁδοῦ τοῦ μαρτυρίου, κ.ἄ.

Ἰδιαίτερα ὅμως ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς μιλάει στό Εὐαγγέλιό του γιά τήν Παναγία Γυναίκα, τήν Μητέρα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Γι᾽ αὐτό καί τόν ἀγαπᾶμε ἰδιαίτερα, αὐτόν καί τό Εὐαγγέλιό του, ἐπειδή μόνον αὐτός κάνει ἰδιαίτερο λόγο γιά τήν Παναγία μας. Καί ἐμεῖς ἡ Ἐκκλησία, ὅταν ἔχουμε θεομητορική ἑορτή, τά εὐαγγελικά ἀναγνώσματα, πού διαβάζουμε, εἶναι ἐκ τοῦ κατά Λουκᾶν ἁγίου Εὐαγγελίου.

ΠΗΓΗ : † Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας, "ΑΠΛΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ", Σεπτέμβριος - Οκτώβριος  2015, αριθ. 77, σ. 165 κ.ε. Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2016

Εσύ, παππού, πολέμησες στον Μακεδονικό Αγώνα; - Γράφει ο Φώτης Μιχαήλ, ιατρός

Μακεδονομάχοι της Φλώρινας.

- Αυτήν την Κυριακή, καλό μου εγγονάκι, τιμούμε την επέτειο του Μακεδονικού Αγώνα. Στις εκκλησιές μας θα γίνουν μνημόσυνα για τους Μακεδονομάχους και θα ψαλούν δοξολογίες. Τα σπίτια και τα δημόσια κτίρια θα σημαιοστολιστούν. Οι δάσκαλοι, στα σχολεία, θα μιλήσουν στα παιδιά για τις θυσίες και τα μαρτύρια των αγωνιστών και οι προτομές των μακεδονομάχων θα στολιστούν με δάφνινα στεφάνια.

- Και γιατί όλα αυτά, παππού; Τόσο σημαντική είναι αυτή η επέτειος;

- Είναι πολύ σημαντική, παιδί μου, αλλά δυστυχώς εμείς οι Έλληνες δεν της έχουμε δώσει την αξία και την λαμπρότητα που της πρέπει. Αρκεί να σου πω ότι η επέτειος αυτή τιμάται μονάχα εδώ, στα χώματα της Μακεδονίας μας, ενώ σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα δεν γίνεται ούτε η παραμικρή αναφορά. Κι ας έχουνε πει γνωστοί ιστορικοί και μεγάλοι πολιτικοί άνδρες ότι η επέτειος του Μακεδονικού Αγώνα είναι ισάξια με εκείνη της 25ης Μαρτίου. 

Το ηρωϊκό Κρατερό της Φλώρινας, κατεστραμμένο το 1908.

- Εσύ, παππού, πολέμησες στον Μακεδονικό Αγώνα;

- Εγώ, άγγελέ μου, δεν πολέμησα. Πολέμησε, όμως, ο πατέρας μου, δηλαδή ο προπάππος σου. Ο Αγώνας τον είχε βρει παλληκαράκι είκοσι χρονών. Σαν να τον βλέπω, τώρα, να μας διηγείται γεγονότα και περιπέτειες από τα χρόνια εκείνα.

Άποψη της Φλώρινας στις αρχές του 20ου αιώνα.
- Και τι σας έλεγε, παππού;

- Θυμάμαι, που μας μιλούσε για τον Παύλο Μελά, για τον καπετάν Άγρα και τον βάλτο των Γιαννιτσών, για τον δεσπότη της Καστοριάς,  τον Γερμανό Καραβαγγέλη, για τον καπετάν Ράμναλη και πιο πολύ θυμάμαι, που τα μάτια του ήτανε συνεχώς βουρκωμένα. Μας τραγουδούσε στο τέλος και ένα τραγούδι για τον θάνατο του Παύλου Μελά και μετά έπεφτε σε βαθείς συλλογισμούς.  -Με ποιους πολεμούσε ο Παύλος Μελάς, παππού;

- Χρυσό μου εγγονάκι, ο Παύλος Μελάς στα 1904, τότε δηλαδή που η Μακεδονία μας κινδύνεψε πάρα πολύ, ήταν ένας γενναίος ανθυπολοχαγός, που άφησε, στην Αθήνα, την γυναίκα του και τα δυο του μικρά παιδιά και ήρθε εδώ στην Μακεδονία, μαζί με άλλους αξιωματικούς από την ελεύθερη Ελλάδα, για να οργανώσει τον Αγώνα και να σώσει την Μακεδονία μας.

Άποψη της Πρέσπας.
- Από ποιους να την σώσει, παππού; Η Μακεδονία δεν ήταν ελεύθερη το 1904;

- Στα χρόνια εκείνα, η Ελλάδα μας δεν ήτανε έτσι όπως την ξέρεις σήμερα. Η ελεύθερη Ελλάδα έφτανε τότε μέχρι την Ελασσόνα. Λίγο πάνω από την Λάρισα, δηλαδή. Η Μακεδονία μας, στα 1904, ήταν ακόμα σκλαβωμένη στους Τούρκους, όπως επίσης και η Ήπειρος και η Θράκη και τα νησιά μας.

Το πρόβλημα, όμως, τότε, δεν ήτανε μονάχα ο τούρκικος ζυγός. Ο πιο μεγάλος κίνδυνος ήταν από αλλού. Από τους Βουλγάρους.- Γιατί, παππού; Τι έκαναν οι Βούλγαροι και κινδύνεψε τόσο πολύ η Μακεδονία μας;

- Οι Βούλγαροι, στα 1870, έφυγαν από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης και ίδρυσαν δικό τους πατριαρχείο, την λεγόμενη βουλγαρική εξαρχία. Από τότε και μετά έβαλαν σκοπό τους, να μας αναγκάσουν όλους τους Μακεδόνες, να μιλάμε την βουλγάρικη γλώσσα, να έχουμε στα σχολεία μας Βούλγαρους μονάχα δασκάλους και οι παπάδες μας να υπάγονται εκκλησιαστικώς στην βουλγάρικη εξαρχία και όχι στο δικό μας το Πατριαρχείο. Με άλλα λόγια, βάλθηκαν να μας αρπάξουν την Μακεδονία μας και να την κάνουνε βουλγαρική.  

Μακεδονομάχοι.

Στην αρχή προσπάθησαν να το πετύχουν με το καλό. Με δώρα και με υποσχέσεις. Σαν είδαν, όμως, ότι οι Έλληνες αντιστέκονταν και δεν εγκατέλειπαν ούτε την Γλώσσα τους ούτε και το Πατριαρχείο τους, έβαλαν μπρος τις απειλές, την τρομοκρατία, τα βασανιστήρια, τους εμπρησμούς, τα μαχαιρώματα, τις εκτελέσεις και τις κρεμάλες.

Ένοπλες ομάδες φανατικών Βουλγάρων, οι λεγόμενοι κομιτατζήδες, είχανε γίνει τότε ο φόβος και ο τρόμος των χωριών μας. Αλλοίμονο, παιδάκι μου, σε όποιον αντιστεκόταν στο πέρασμά τους. Ολόκληρα χωριά παραδόθηκαν στις φλόγες. Σοδιές και ζωντανά αρπάχτηκαν και αφανίστηκαν. Γυναίκες βιάστηκαν. Μικρά παιδιά κακοποιήθηκαν. Παπάδες κρεμάστηκαν.  Δάσκαλοι αποκεφαλίστηκαν. Γιατροί και προύχοντες εκτελέστηκαν.


- Τους παπάδες και τους δασκάλους γιατί, παππού, τους κυνηγούσαν οι κομιτατζήδες με τόση λύσσα;

- Τους κυνηγούσανε, παιδάκι μου, διότι τους χαλούσαν τα σχέδιά τους. Ήταν εκείνοι, που κρατούσανε στα χωριά μας άσβεστη την φλόγα της Πίστης και του Γένους μας. Νεαρές δασκάλες πλήρωσαν τότε με το ίδιο τους το αίμα την απόφασή τους, κάτω από τις απειλές των κομιτατζήδων, να συνεχίζουν να διδάσκουν στα Ελληνόπουλα την Γλώσσα και την Ιστορία των προγόνων μας.

Τώρα που μεγάλωσες και μπορείς και διαβάζεις μόνος σου, θα πάμε μια μέρα μαζί και θα αγοράσουμε ένα βιβλίο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, που αναφέρεται στην δράση του Μητροπολίτη της Καστοριάς Γερμανού Καραβαγγέλη. Εκεί να δεις αγώνες και κινδύνους και φυλακίσεις και θυσίες για την Πατρίδα και την Πίστη.

Ο Γερμανός Καραβαγγέλης ήταν ο συντονιστής του Μακεδονικού Αγώνα. Ήταν εκείνος, που συνεργαζότανε στα κρυφά με τον Παύλο Μελά, που στήριζε τους τρομοκρατημένους χωρικούς, πηγαίνοντας, με κίνδυνο της ζωής του, από χωριό σε χωριό, που άνοιγε εκκλησιές κλειδωμένες από τους Βουλγάρους, που ενίσχυε ηθικά και υλικά όλα τα ελληνικά ανταρτικά σώματα.

Ίων Δραγούμης - Υποπρόξενος Μοναστηρίου.

- Τι ήταν, παππού, τα ελληνικά ανταρτικά σώματα;

- Οι Έλληνες, καλό μου εγγονάκι, μπροστά στις βαναυσότητες των Βουλγάρων, δεν έμειναν με δεμένα τα χέρια. Οι πιο τολμηροί και οι πιο γενναίοι αποφάσισαν να αντισταθούν. Να φυλάξουν τα χωριά τους από τις εγκληματικές επιδρομές των κομιτατζήδων, να κρατήσουν τα σχολεία τους ανοιχτά με δασκάλους Έλληνες και να συνεχίσουν να λειτουργούν τις εκκλησιές τους στο όνομα του Πατριάρχη.

Έτσι, πήραν  στα χέρια τους τα όπλα και δημιούργησαν τα ελληνικά ανταρτικά σώματα σε ολόκληρη σχεδόν την Μακεδονία. 

Ο Καστορίας Γερμανός Καραβαγγέλης.

Ο ρόλος των Ελλήνων αξιωματικών, που αποστέλλονταν μυστικά από την ελεύθερη Ελλάδα, όπως ο Παύλος Μελάς, ο Καραβίτης, ο Κολοκοτρώνης, ο Μαζαράκης κ.α, δεν ήταν άλλος από την καλύτερη δυνατή οργάνωση αυτών των γηγενών Μακεδονομάχων. Αυτών των Ηρώων, που με το αίμα τους λύτρωσαν την Μακεδονία μας από την καταιγίδα του βουλγαρισμού. Την έσωσαν, δηλαδή,  από τις σφαγές, από την ισοπέδωση της πολιτισμικής μας ταυτότητας και τον αφανισμό της εθνικής μας ελληνικής αυτοσυνειδησίας.  - Πόσο κράτησε, παππού, αυτός ο Αγώνας;

- Ο Μακεδονικός Αγώνας, παιδί μου, στην πραγματικότητα είχε αρχίσει από το 1870 περίπου. Από τότε, δηλαδή, που οι Βούλγαροι ξεκίνησαν την εγκληματική τους δράση. Η κρισιμότερη, όμως, φάση κράτησε τέσσερα χρόνια. Από το 1904 μέχρι το 1908. Στα χρόνια αυτά, Μακεδονομάχοι  απ' όλη την Ελλάδα -ντόπιοι Μακεδόνες, Κρήτες, Μανιάτες, Νησιώτες- δίνοντας σκληρές μάχες και θυσιάζοντας και την ζωή τους ακόμη, κατόρθωσαν στο τέλος, να κρατήσουν τους κομιτατζήδες μακριά από τα χωριά μας και να σώσουν την Μακεδονία μας.


Ο Πελαγονίας Ιωακείμ Φορόπουλος.

- Δηλαδή, παππού, ο Μακεδονικός Αγώνας τελείωσε στα 1908;

- Όχι, παιδί μου. Ο Αγώνας ο Μακεδονικός δεν τελείωσε στα 1908. Συνεχίστηκε και συνεχίζεται ακατάπαυστα μέχρι και σήμερα.

Εκείνα τα χρόνια χρειάστηκε να γίνει με θυσίες και όπλα. Σήμερα συνεχίζεται, το ίδιο σκληρός και αδυσώπητος, στα τραπέζια των διπλωματικών διαπραγματεύσεων, στα πανεπιστήμια, στις αίθουσες των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε κάθε περίπτωση, που δίνεται ευκαιρία για σχετική ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης.

Όσο θα υπάρχουν εχθροί μας, που αμφισβητούν το όνομα και την ελληνικότητα της Μακεδονίας μας, ο Αγώνας θα συνεχίζεται, χωρίς σταματημό, με τον ίδιο ζήλο και τον ίδιο ενθουσιασμό.  - Παππού, τους Βούλγαρους κομιτατζήδες τους αντιμετώπισαν και τους απώθησαν τότε οι Μακεδονομάχοι. Από τους Τούρκους, όμως, πότε ελευθερώθηκε τελικά η Μακεδονία μας;

- Η πολυπόθητη ελευθερία της Μακεδονίας μας και η ένωσή της στον κορμό της Ελλάδας ήρθε, τέσσερα χρόνια μετά, με τους Βαλκανικούς πολέμους.

Το καμπαναριό του Αγίου Δημητρίου στην Θεσσαλονίκη χτύπησε ελεύθερα, για πρώτη φορά μετά από πεντακόσια χρόνια,  ανήμερα της γιορτής του. Στις 26 Οκτωβρίου του 1912.(Πρώτη δημοσίευση: 19/10/2014)