"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Τρίτη, 14 Αυγούστου 2018

ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ - ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ – ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΡΤΥΝΟΣ κ.κ. ΙΕΡΕΜΙΑ

1. Δέκα πέντε τοῦ Αὐγούστου σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, καί ἑορτάζει ἡ Παναγιά μας. Ἡ σημερινή Ἑορτή εἶναι ἡ μεγαλύτερη Θεομητορική ἑορτή, εἶναι τό Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ, ὅπως ὡραῖα τό λέει ὁ εὐσεβής λαός μας. Εἶναι πολλές οἱ ἑορτές τῆς Παναγίας μας, μά ἡ σημερινή Ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀπ᾿ ὅλες. Τί νά σᾶς πῶ, ἀγαπητοί μου, γιά τήν Παναγία μας, πού ἑορτάζουμε σήμερα; Ὅ,τι καί νά ποῦμε θά εἶναι κατώτερο, πολύ κατώτερο ἀπό τήν πραγματικότητα. Τό μεγαλεῖο τῆς Παναγίας τό γεύεται κανείς ἀνάλογα μέ τήν ἀγάπη πού ἔχει σ᾿ Αὐτήν. Γι᾿ αὐτό σᾶς συνιστῶ νά ἀγαπᾶτε τήν Παναγία! Νά τήν ἀγαπᾶτε πάνω ἀπ᾿ ὅλους καί πάνω ἀπ᾿ ὅλα! Κι ἄν βλέπετε ὅτι δέν νοιώθετε στήν καρδιά σας αὐτό τό ἰδιαίτερο σκίρτημα τῆς ἀγάπης στήν Παναγία, νά τήν παρακαλᾶτε στήν προσευχή σας καί νά Τῆς λέτε: «Παναγία μου, στερέωσέ μου τήν πίστη μου καί τήν ἀγάπη μου σέ Σένα»!

2. Πραγματικά, ἀδελφοί μου, πίστη στήν Παναγία καί ἀγάπη σ᾿ Αὐτήν συνιστᾶ σ᾿ ὅλο τό βάθος καί σ᾿ ὅλο τό μεγαλεῖο τόν ὀρθόδοξο χριστιανό. Ὀρθόδοξος χριστιανός δέν εἶναι αὐτός πού κάνει ἁπλᾶ τήν προσευχή του στόν Θεό, οὔτε καί αὐτός ἀκόμη πού διαβάζει τήν Ἁγία Γραφή καί κάνει καλά ἔργα – τό κάνουν αὐτό καί οἱ προτεστάντες αἱρετικοί. Ἀλλά ὀρθόδοξος χριστιανός εἶναι ἐκεῖνος πού ζεῖ στό βάθος τήν ἀλήθεια τῆς πίστης μας, ὅτι τόν Ἰησοῦ Χριστό, τόν Θεό μας, τόν παρέδωσε στήν ἀνθρωπότητα ἡ Παναγία! Ναί, τόν Ἰησοῦ Χριστό, πού λαχταράει ἡ ψυχή μας, ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι τόν βλέπουμε στήν ἀγκαλιά τῆς Παναγίας! Ὅποιος βλέπει τόν Ἰησοῦ Χριστό ξέχωρα ἀπό τήν Παναγία, ἔστω κι ἄν αὐτός, ξαναλέγω, προσεύχεται στόν Θεό ἤ καί διαβάζει τόν λόγο Του, ὅμως δέν εἶναι ὀρθόδοξος χριστιανός, ἀλλά ζεῖ μιά αἱρετική πνευματικότητα. Στίς Ἐκκλησιές μας ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι, εἴτε σέ μικρή εἴτε σέ μεγάλη Ἐκκλησιά πού θά μποῦμε, θά δοῦμε στό τέμπλο μιά Γυναίκα νά κρατάει ἕνα Παιδί στήν ἀγκαλιά. Αὐτή ἡ Γυναίκα εἶναι ἡ Παναγία καί αὐτό τό Παιδί εἶναι ὁ σαρκωθείς σ᾿ Αὐτήν καί γεννηθείς ἀπ᾿ Αὐτήν Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Καί ὅταν βλέπουμε αὐτήν τήν εἰκόνα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, τήν Παναγία μέ τόν Χριστό στήν ἀγκαλιά, νά λέμε ποθητά μέσα μας: «Παναγία μου, Σύ πού ἔχεις στήν ἀγκαλιά Σου τόν Χριστό, βάλε Τον καί στήν δική μου καρδιά»! Ἔτσι εἶναι, χριστιανοί μου, στήν ὀρθόδοξη πνευματικότητα. Ἀπό τήν Παναγία καί διά τῆς Παναγίας θά γνωρίσουμε καί θά ἀγαπήσουμε τόν Ἰησοῦ Χριστό.

3. Αὐτά τά ἁπλᾶ καί καρδιακά πού σᾶς λέγω, ἀδελφοί, γιά τήν Παναγία μας, πού γιορτάζουμε σήμερα, εἶναι ἡ ὀρθόδοξη διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων μας. Οἱ ἅγιοι Πατέρες παραλληλίζουν τήν Παναγία μέ τήν Ἐκκλησία. Ὅ,τι λέγεται γιά τήν Παναγία, λέγεται καί γιά τήν Ἐκκλησία, καί ὅ,τι λέγεται γιά τήν Ἐκκλησία, λέγεται καί γιά τήν Παναγία. Βάση ἀπό τήν Ἁγία Γραφή γιά τόν παραλληλισμό αὐτόν εἶναι τό 12ο κεφάλαιο τῆς Ἀποκαλύψεως. Στό ὑπέροχο αὐτό κεφάλαιο ὁ Ἀπόστολος καί Εὐαγγελιστής Ἰωάννης εἶδε μιά Γυναίκα ντυμένη τόν ἥλιο. Ἀλλά κάτω ἀπό τά πόδια της πατοῦσε τήν σελήνη καί στό κεφάλι της εἶχε στεφάνι μέ δώδεκα ἀστέρια. Ποιά εἶναι ἡ Γυναίκα αὐτή; Εἶναι ἡ Ἐκκλησία! Φοράει τόν ἥλιο, γιατί ἡ Ἐκκλησία ἔχει τήν καθαρή ἀλήθεια. Καί πατάει ἡ Ἐκκλησία τήν σελήνη, γιατί ἡ σελήνη εἶναι σύμβολο τῆς νύχτας. Ἡ Ὀρθοδοξία, πραγματικά, ἔχει τήν καθαρή ἀλήθεια καί πατάει τά σκοτάδια τῆς αἵρεσης. Καί ἔχει στεφάνι μέ δώδεκα ἀστέρια στό κεφάλι της ἡ Γυναίκα τῆς Ἀποκαλύψεως, σύμβολο πάλι αὐτό ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας εἶναι Ἀποστολική, κρατεῖ τήν διδασκαλία τῶν δώδεκα Ἀποστόλων. Ἀλλά λέει παρακάτω ἡ Ἀποκάλυψη, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ὅτι ἡ Γυναίκα αὐτή, ἡ ντυμένη τόν ἥλιο καί μέ τό στεφάνι τῶν δώδεκα ἀστέρων στήν κεφαλή της, ἡ Γυναίκα αὐτή γέννησε ἀρσε-νικό Παιδί, πού θά κυβερνήσει ὅλα τά ἔθνη μέ σιδερένια ράβδο. Σᾶς ἐρωτῶ τώρα πάλι: Ποιά εἶναι ἡ Γυναίκα αὐτή; Ἡ Γυναίκα αὐτή εἶναι ἡ Παναγία, γιατί, ὅπως μᾶς τό λέει ἡ Παλαιά Διαθήκη ἀκόμη, ὁ Μεσσίας, πού πρόκειται νά γεννηθεῖ ἀπό τήν Παναγία, Αὐτός εἶναι πού θά ποιμάνει ὅλα τά ἔθνη μέ σιδερένια ράβδο (βλ. Ψαλμ. 2,8.9). Ἡ λαμπρή λοιπόν Γυναίκα τοῦ 12ου κεφ. τῆς Ἀποκαλύψεως συμβολίζει καί τήν Παναγία καί τήν Ἐκκλησία. Γι᾿ αὐτό καί οἱ ὀρθόδοξοι θεολόγοι παραλληλίζουμε καί ταυτίζουμε τήν Παναγία μας μέ τήν Ἐκκλησία μας καί τήν Ἐκκλησία μας μέ τήν Παναγία μας.

4. Ὥστε λοιπόν φαίνεται καλύτερα τώρα αὐτό πού σᾶς εἶπα προηγουμένως ὅτι ἀπό τήν Παναγία καί διά τῆς Παναγίας θά γνωρίσουμε καί θά ἀγαπήσουμε τόν Χριστό. Γιατί εἶναι ἀλήθεια, εἶναι δόγμα τῆς πίστης μας, ὅτι ὁ Χριστός εἶναι στήν Ἐκκλησία καί μόνο στήν Ἐκκλησία. Καί διά τῆς Ἐκκλησίας γνωρίζουμε καί ἀγαπᾶμε τόν Χριστό. Ἀλλά εἴπαμε πώς, ὅ,τι λέγεται γιά τήν Ἐκκλησία λέγεται καί γιά τήν Παναγία. Ἔτσι λοιπόν γιά τήν γνώση τοῦ Χριστοῦ πηγαίνουμε μέ πίστη στήν Παναγία, γιά νά γνωρίσουμε ἀπ᾿ Αὐτήν, ἀπό τήν Θεοτοκολογία Της, νά γνωρίσουμε ἀπ᾿ Αὐτήν, λέγω, καί νά ἀγαπήσουμε ἀπ᾿ Αὐτήν τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, τόν Θεό μας.

5. Χριστιανοί μου, νά ἀγαπᾶμε τήν Παναγία. Κάθε πρωί πού ξυπνᾶτε νά κάνετε τήν ἑξῆς προσευχή: Νά λέτε πρῶτα τό «Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος...», ἔπειτα νά λέτε τό «Πάτερ ἡμῶν...» καί στήν συνέχεια νά λέτε: «Παναγία μου, σ᾿ εὐχαριστῶ γιά τήν καινούρια μέρα πού μοῦ δίνεις. Βοήθησε νά εἶναι εἰρηνική καί ἀναμάρτητη. Φύλαγέ με νά μήν πάθω κακό καί νά μήν κάνω κακό». Μετά νά λέτε τό «Θεοτόκε Παρθένε...» καί τέλος τό «Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν...».

Χρόνια σας πολλά, ἀδελφοί μου χριστιανοί, καί ἡ Παναγία μας ἄς προστατεύει καί ἄς φυλάγει ὅλους μας ἀπό κάθε κακό.

ΠΗΓΗ : + ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑ, «ΑΠΛΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ», ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010, αρ. 44, σσ. 1 κ.ε.
Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ - ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΡΤΥΝΟΣ κ.κ. ΙΕΡΕΜΙΑ

1. Σήμερα, ἀδελφοί μου φιλέορτοι χριστιανοί, γιορτάζουμε ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί, γιατί εἶναι ἑορτή τῆς Μάνας μας Παναγίας. Σήμερα εἶναι ἡ μεγαλύτερη Θεομητορική ἑορτή, ἡ Κοίμηση τῆς Παναγίας μας. Σέ προηγούμενα χρόνια σᾶς εἶπα τά σχετικά μέ τήν γιορτή, γι᾽ αὐτό σήμερα θά σᾶς πῶ λίγα λόγια γενικά γιά τήν Παναγία μας. Ὁ λόγος γιά τήν Παναγία, χριστιανοί μου, εἶναι μία ὁλόκληρη θεολογία, πού λέγεται «Θεοτοκολογία». Ὅποιος χριστιανός γνωρίζει τήν «Θεοτοκολογία», γνωρίζει ὅλη τήν Πίστη μας, γνωρίζει ὅλη τήν Θεολογία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Γι᾽ αὐτό καί ἕνας στίχος τῶν Χαιρετισμῶν λέει στήν Παναγία: «Χαῖρε τῶν δογμάτων Αὐτοῦ (τοῦ Χριστοῦ) τό κεφάλαιον». Ἀπ᾽ ὅλα τά δόγματα τῆς Πίστης μας τό «κεφάλαιον», δηλαδή τό ἀνώτερο δόγμα, πού τά περιλαμβάνει ὅλα, εἶναι ὁ λόγος γιά τήν Παναγία. Ναί, χριστιανοί μου! Καί τῆς πίστης μας καί τῆς Ἁγίας Γραφῆς γενικά τό περιεχόμενο εἶναι ἡ Παναγία. Ἄν θά ἤθελα μέ μία λέξη νά ἐκφράσω τό περιεχόμενο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, θά ἔγραφα τό ὄνομα ΠΑΝΑΓΙΑ! Γιατί ἡ Παλαιά Διαθήκη σκοπό ἔχει νά προετοιμάσει τήν ἀνθρωπότητα νά δεχθεῖ τόν Μεσσία, τόν Χριστό. Ἀλλά γιά νά ἔρθει ὁ Χριστός, γιά νά σαρκωθεῖ ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, πρέπει νά βρεθεῖ ἡ κατάλληλη ἐκείνη Γυναίκα, ἡ Ὁποία θά γίνει ἡ Μητέρα τοῦ Χριστοῦ. Καί ἐργάζονται λοιπόν στό περιβόλι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης οἱ δίκαιοι Πατριάρχες καί Προφῆτες γιά νά ὑψωθεῖ ἡ ἀρετή τῶν ἀνθρώπων, γιά νά ἀναδειχθεῖ τό ἅγιο καί πανάγιο αὐτό πρόσωπο, πού θά γίνει ἡ Μητέρα τοῦ Μεσσία. Καί ὅταν ἔγινε αὐτό, ὅταν ἡ Παλαιά Διαθήκη ἔβγαλε τήν Παναγία, τήν θυγατέρα τοῦ Ἰωακείμ καί τῆς Ἄννας, τότε σταμάτησε ἡ Παλαιά Διαθήκη, γιατί ἐκπληρώθηκε ὁ σκοπός της. Πραγματικά, τό τέλος, τά «ἔσχατα» τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἄρχισαν ὅταν γεννήθηκε ἡ Παναγία, ἡ Ὁποία θά γεννοῦσε τόν Χριστό. Γι᾽ αὐτό καί ψάλλουμε γιά τήν Παναγία ὅτι Αὐτή εἶναι ἡ «τόν Λόγον ἀνερμηνεύτως ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν τεκοῦσα». «Ἔσχατες ἡμέρες» εἶναι, ὅπως σᾶς εἶπα παραπάνω, τό τέλος τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.

2. Καί ἄν θά ἤθελα πάλι νά ἐκφράσω μέ μία λέξη τήν Καινή Διαθήκη θά ἔγραφα πάλι τό ὄνομα ΠΑΝΑΓΙΑ! Ναί! Διαβάζοντας τήν Καινή Διαθήκη βλέπουμε ἀπό τήν ἀρχή τήν Παναγία μας νά δίνει σέ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα τόν Ἰησοῦ Χριστό, τόν Λυτρωτή καί Σωτήρα μας. Καί προχωρώντας στήν Καινή Διαθήκη βλέπουμε καί ἀκοῦμε τόν Ἰησοῦ Χριστό μας ἀπό τόν Σταυρό τοῦ Γολγοθᾶ ψηλά νά παραδίδει τήν Μάνα Του Παναγία σέ ὅλους μας, γιά νά γίνει καί δική μας Μητέρα. Πραγματικά, χριστιανοί μου! Αὐτό πού εἶπε ὁ Χριστός ἀπό τόν Σταυρό Του στόν μαθητή Του Ἰωάννη, «ἰδού ἡ μητέρα σου», τό εἶπε κατ᾽ ἐπέκταση σέ ὅλους τούς χριστιανούς. Ἡ Παναγία λοιπόν εἶναι ἡ Μάνα μας! Καί τί Μάνα!... Ἡ πιό γλυκιά καί εὐσπλαχνική Μητέρα! Καί στήν Πεντηκοστή πάλι, πού συγκροτεῖται ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἡ Παναγία ἦταν ἐκεῖ, στό ὑπερῶον μαζί μέ τούς Μαθητές, γιατί ἡ Παναγία εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Σέ κάποιο ἄλλο παλαιότερο κήρυγμά μου, ἀδελφοί, σᾶς ἀπέδειξα τήν ἀλήθεια αὐτή, ὅτι ἡ Παναγία παραλληλίζεται μέ τήν Ἐκκλησία καί ἡ Ἐκκλησία μέ τήν Παναγία. Αὐτό ἐκφράζεται καθαρά στήν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου (κεφ. 12), τό τελευταῖο αὐτό τρομερό βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὅπου λέγεται γιά τήν ὡραιοτάτη ἐκείνη γυναίκα, τήν λάμπουσα παραπάνω ἀπό τόν ἥλιο, καί ἡ Ὁποία ἐγέννησε τόν Ἄρρενα, πού θά ποιμάνει μέ ράβδο σιδηρά ὅλα τά ἔθνη. Ὥστε, χριστιανοί μου, ὁλόκληρη ἡ Ἁγία Γραφή, καί ἡ Παλαιά καί ἡ Καινή Διαθήκη, κατά τό γενικό της περιεχόμενο, εἶναι ἡ ΠΑΝΑΓΙΑ.

3. Ὅλη αὐτή ἡ δόξα τῆς Παναγίας μας εἶναι ἐπειδή ἔγινε ΘΕΟΤΟΚΟΣ. Νά τήν λέτε τήν λέξη αὐτή γιά τήν Παναγία μας, ἀδελφοί. Γιατί ἡ Ἐκκλησία μας καθόρισε μέ Οἰκουμενική Σύνοδο, τήν Γ´ Οἰκουμενική Σύνοδο, νά τήν λέγουμε. Καί ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, ὑπήκοος στήν ἐντολή αὐτή τῶν ἁγίων Πατέρων της, ἔχει ποτίσει τήν λατρεία της μέ πάμπολλα τροπάρια στήν Παναγία, πού τά λέει «Θεοτοκία». Εἶναι δέ παρατηρημένο ὅτι ὅλοι οἱ ἀσματικοί Κανόνες στούς ἁγίους, κάθε ὠδή τῶν Κανόνων αὐτῶν, τελειώνει μέ Θεοτοκίο. Δηλαδή, ἐνῶ ὑμνοῦμε ἄλλο ἅγιο, ὅμως δέν θά ξεχάσουμε τόν ὕμνο στήν Παναγία μας. Καί μαζί μέ τόν ἅγιο αὐτό, ὅπως ὑμνοῦμε τήν Ἁγία Τριάδα μέ τροπάριο τό «Δόξα Πατρί» τῆς Ὠδῆς, ἔτσι ὑμνοῦμε καί τήν Παναγία μας μέ δικό της τροπάριο στό «Νῦν καί ἀεί» τῆς Ὠδῆς. Ἀλλά τό καλύτερο τροπάριο στήν Παναγία μας, πού ἔχει τήν ὀνομασία «Θεοτόκος», εἶναι ἐκεῖνο τό τροπάριο πού ὅλοι πρέπει νά τό γνωρίζουμε καί νά τό λέμε κάθε μέρα. Εἶναι τό «Θεοτόκε Παρθένε, χαῖρε Κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετά Σοῦ. Εὐλογημένη Σύ ἐν γυναιξί καί εὐλογημένος ὁ Καρπός τῆς κοιλίας Σου, ὅτι Σωτῆρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν». – Μαζί μέ τήν ὀνομασία «Θεοτόκος», ἀδελφοί, νά λέτε καί τήν ἄλλη ὀνομασία Της, τό «Ἀειπάρθενος». Ἔτσι τό τροπάριο πού ἀκοῦμε στήν θεία Λειτουργία, τό «Ὁ μονογενής Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ...» λέει αὐτές τίς δύο ὀνομασίες τῆς Παναγίας. Λέει ὅτι ὁ Μονογενής Υἱός τοῦ Θεοῦ καταδέχθηκε νά σαρκωθεῖ «ἐκ τῆς ἁγίας Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας». Οἱ δύο αὐτές ὀνομασίες εἶναι μία ὁμολογία Πίστεως ἐναντίον τῶν αἱρετικῶν, συγχρόνων Νεστοριανῶν καί Προτεσταντῶν, οἱ ὁποῖοι ἀρνοῦνται νά ποῦν τήν Παναγία μας «Θεοτόκο» καί «Ἀειπάρθενο». Καί ἐπειδή εἶπα περί αἱρετικῶν, προσοχή, νά μήν δέχεσθε τήν «Φραγκο-Παναγιά» τῶν Παπικῶν. Αὐτοί, ὅπως ἔχουν ἄλλη Ἁγία Τριάδα καί ἄλλο Σταυρό καί διαφορετικά Μυστήρια, ἔτσι ἔχουν καί ἄλλη «Παναγία», πού δέν μπορεῖ νά σώσει, γιατί δέν εἶναι ἡ ἀληθινή Παναγιά τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

4. Πολλά μπορεῖ νά πεῖ κανείς γιά τήν Παναγία μας, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ἀλλά καί ὅσα νά ποῦμε γιά τήν θεολογία Της, γιά τήν δόξα Της καί τά θαύματά Της, δέν θά μπορέσουμε ποτέ νά συνθέσουμε ἐπάξιο ὕμνο γι᾽ Αὐτήν. Τελειώνοντας, σᾶς λέγω: Νά ἀγαπᾶτε τήν Παναγία! Νά προσεύχεστε στήν Παναγία! Νά ἀφήνετε τήν καρδιά σας ἐλεύθερη νά μιλάει σ᾽ Αὐτήν, λέγοντας ὅ,τι θέλετε. Σάν τό μικρό παιδί πού λέει στόν πατέρα του «μπαμπά, θέλω καραμέλες», ἔτσι κι ἐμεῖς, νά λέμε στήν Παναγία μας ὅ,τι θέλουμε καί ξέρει Αὐτή!... Ἰδιαίτερα δέ χριστιανοί μου, σᾶς λέγω νά ἔχετε στά σπίτια σας τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας καί μάλιστα νά τήν ἔχετε σέ μία δεσπόζουσα καί κυρία θέση στό σπίτι. Ναί! Ὅλα τά σπίτια καί ὅλα τά καλύβια τῶν φτωχῶν χωριῶν μας νά ἔχουν τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας μέσα τους. Ἀλλά καί πάνω σας, στήν τσέπη σας, καί ὄχι μόνο στά σπίτια σας νά ἔχετε τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας. Γρήγορα θά παραγγείλω στό τυπογραφεῖο νά μοῦ τυπώσουν καί νά μοῦ κατασκευάσουν χιλιάδες μικρές πλαστικοποιημένες εἰκόνες τῆς Παναγίας μας γιά σᾶς τούς χριστιανούς τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως. Παρακαλῶ, μικροί, μεγάλοι, γέροντες καί παιδιά, ὅταν μέ βλέπετε νά μοῦ ζητᾶτε τήν εἰκόνα αὐτή, γιά νά τήν ἔχετε ἐπάνω σας σάν φυλαχτό. Ὅλες οἱ εἰκόνες θά εἶναι λειτουργημένες καί διαβασμένες μέ εἰδική εὐχή γιά τήν ὑγεία καί τήν προστασία σας καί τήν κατά Θεό προκοπή σας. Χρόνια σας πολλά καί εὐλογημένα ἀπό τήν Παναγία μας, ἀδελφοί μου. Εὔχομαι ἡ Παναγία Δέσποινα νά σκεπάζει ὅλη τήν Μητρόπολή μας καί ὅλη τήν Πατρίδα μας ἀπό ἄκρο σέ ἄκρο. Ἀλλά, ξέχασα: Παναγία Δέσποινα, πολυεύσπλαγχνη Μητέρα τοῦ κόσμου, βάλε τό παντοδύναμό Σου χέρι καί σταμάτα τούς πολέμους καί τίς ἄγριες σφαγές καί τά φρικτά βασανιστήρια, ὅπου καί νά γίνονται αὐτά. Λυπήσου, Παναγία μου, τά νέα παιδιά καί τούς ἀνήμπορους γέροντες. Καί πάλι χρόνια πολλά, ἀδελφοί μου χριστιανοί.

ΠΗΓΗ : + ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑ, «ΑΠΛΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ», ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014, αρ. 70, σσ. 145 κ.ε.
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ - ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ - ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ


ΚΥΡΙΑΚΗ Ι' ΜΑΤΘΑΙΟΥ - ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ


Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΜΩΣ ΤΟΝ ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΕ…


Κάποτε δε συνέβη ένα γεγονός, ώστε να τρέχουν όλοι εις την συγκομιδήν των ελαίων.

Επήγαιναν όλοι οι πατέρες δια την συγκομιδήν. Εις την Μονήν (Ι. Μ. Σιμωνόπετρας) εκάθηντο μόνον οι διακονηταί δια τα μεσώρια και τους εσπερινούς.  Ένας αδελφός εκλάπη υπό των εχθρών και ελογίσθη, ότι εάν και αυτός αφήση την Ακολουθίαν και υπάγη δια την σύναξιν των ελαιών θα τιμωρηθή. Επίστευσεν εις τον λογισμόν αυτόν της απάτης και δεν επήγαινε, παρά εκάθητο εις το Μοναστήριον δια να μη χάση τας Ακολουθίας.

Οι πατέρες όμως ήσαν διακριτικοί, υπομονετικοί και επίστευον με όλη των την ψυχήν, ότι η Παναγία θα τον πληροφορήση, εάν πράττη καλώς ή κακώς.

Κάποιαν ημέραν λοιπόν εν τη ώρα του εσπερινού, ενώ έψαλε ο χορός το «Κατευθυνθήτω η προσευχή μου», βλέπει έναν άγγελον να θυμιά τα στασίδια των απόντων πατέρων εις το μάζεμα των ελαιών. Ήλθε και εις το στασίδιον όπου ήτο αυτός αναμένων γεμάτος χαρά τον άγιον άγγελον να τον θυμιάση. Ο άγιος Άγγελος όμως τον προσπέρασε. Ερωτήσας δε αυτόν, διατί δεν τον θυμιά, του απήντησεν, ότι έχει εντολήν από την Κυρίαν Θεοτόκον, την προστάτιδα της Μονής, να θυμιά, τα στασίδια των πατέρων, που είναι εις την υπακοήν.

Ακούσας αυτά ο Μοναχός επήρε αμέσως το καλάθι και έτρεξεν εις την υπακοήν, ήτοι να μαζέψη ελιές.

ΠΗΓΗ : +ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΑΓΙΑΝΝΑΝΙΤΟΥ, ΓΕΡΟΝΤΙΚΑΙ ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ, ΤΟΜ. Α΄, Β΄ ΕΚΔ., ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ, ΜΩΛΟΣ ΛΟΚΡΙΔΟΣ, 2011, σσ. 114 κ.ε.Σ’ ΕΞΟΡΚΙΖΩ, ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΔΑΜΑΣΕΙ ;


Η Οσία Θεοδώρα συνήθιζε να λέγει στις μαθήτριες πολύ συχνά, πως ούτε η μεγάλη άσκησις, ούτε ο υπερβολικός κόπος, ούτε οποιαδήποτε άλλη κακοπάθεια μπορεί να σώσει τον άνθρωπο, όσο η αληθινή ταπεινοφροσύνη της καρδιάς. Διηγείτο και το ακόλουθο ανέκδοτο :

- Κάποιος ερημίτης είχε χάρισμα από τον Θεό να διώχνει τα πονηρά πνεύματα. Μια φορά ζήτησε να μάθει τί φοβούνται περισσότερο κι αναγκάζονται να φύγουν.

-Μήπως τη νηστεία ; Ρώτησε ένα απ’ αυτά.
-Εμείς, αποκρίθηκε εκείνο, ούτε τρώμε, ούτε πίνουμε ποτέ.
-Την αγρυπνία τότε ;
-Εμείς δεν κοιμώμεθα καθόλου.
-Την φυγή του κόσμου ;
-Σπουδαίο πράγμα τάχα. Εμείς περνάμε τον περισσότερο καιρό μας τριγυρίζοντας στις ερημιές.
-Σ’ εξορκίζω, να ομολογήσεις τί είναι εκείνο που μπορεί να σας δαμάσει, επέμενε ο Γέροντας.

Το πονηρό πνεύμα, αναγκασμένο από υπερκόσμια δύναμη, βιάστηκε να απαντήσει :
-Η ταπείνωσις, που δεν μπορούμε να αποκτήσουμε.

ΠΗΓΗ : ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, ΜΙΚΡΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΙΝΟΣ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ – ΑΘΗΝΑΙ 2000, 18 κ.ε.