"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Τρίτη, 20 Μαΐου 2014

ΑΛΛΟΙΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗΝ ΠΟΝΗΡΑΝ ΓΕΝΕΑΝ ! – ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ

Ο Άδης καταπίνων τους αμαρτωλούς - τμήμα τοιχογραφίας
από το νάρθηκα της Ι. Μονής Μεγίστης Λαύρας. 
……….. Η Σημερινή γενεά είναι γενεά πονηρά και διεστραμμένη και δυσκόλως οι ακολουθήσαντες και οι εναρξάμενοι της οδού της απωλείας να επιστρέψουν αμέσως και ευκόλως εις την οδόν της σωτηρίας. Αρέσει και είναι προτιμητέα εις τους πολλούς η οδός της απωλείας, η πλατεία και ευρύχωρος. Επλάτυνεν ο ακόρεστος Άδης το στόμα αυτού, δια να κορέσει και να χωρέσει το πλήθος το άπειρον των ανθρώπων, οι οποίοι όχι βραδέως, αλλά ολοταχώς και καλπάζοντες βαδίζουν εις την οδόν της απωλείας, δια να δρέψουν τους καρπούς της πικράς αμαρτίας. Αλλοίμονον, αλλοίμονον, αλλοίμονον εις την σημερινήν πονηράν γενεάν !!! Πώς εσκοτίσθη ! Πώς δεν βλέπει τον κρημνόν της απωλείας ! Πώς δεν τρέμει την φοβεράν του Κυρίου απειλήν ! Την φοβεράν ημέραν της Κρίσεως ! Πώς δεν βλέπει τον πέλεκυν της θείας δικαιοσύνης και τας καθεκάστην τιμωρίας των ασεβών και απειθών αμαρτωλών, τους πολέμους, τους σεισμούς, τους καταποντισμούς, τας πλημμύρας, τας καταιγίδας ! Όντως ως Σόδομα και Γόμορρα ωμοιώθημεν και δι΄ αυτό πυρ ετοιμάζεται παρά Κυρίου του καταφθείραι τους καταφθείροντας και καταμιάνοντας την γην και ουκ έστιν ο σβέσων. Μία μόνη απόκειται ελπίς σωτηρίας, η μετάνοια. Μετάνοια ειλικρινής και αληθινή. Αλλά πού μετάνοια ! Πού δάκρυα και αναστεναγμοί, δια να συγκρατήσουν τον θυμόν, την δικαίαν κατά των αμαρτωλόν αγανάκτησιν του Κυρίου !............

ΠΗΓΗ : ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΣ, τευχ. Α΄, εκδ. «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1997, σελ. 7. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου