"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014

ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΔΙΑ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ – ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ π. ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ

Η Αγία Τριάς - Τοιχογραφία στην Ιερά Μεγίστη
Μονή Βατοπαιδίου.
…Αλλά από όσα επάθαμε δεν εμάθαμε να μετανοήσωμε. Ο θεοκήρυξ Απόστολος Παύλος, λέγει : «πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν, πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας ;» (Εβραίους 2, 2-3).

Ο ίδιος ο Κύριος λέγει : «ἐὰν μὴ μετανοῆτε, πάντες ὡσαύτως ἀπολεῖσθε» (Λουκά 13, 3). Και διά του Προφήτη Ησαΐα λέγει : «καὶ ἐὰν θέλητε καὶ εἰσακούσητέ μου, τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς φάγεσθε·  ἐὰν δὲ μὴ θέλητε, μηδὲ εἰσακούσητέ μου, μάχαιρα ὑμᾶς κατέδεται· τὸ γὰρ στόμα Κυρίου ἐλάλησε ταῦτα» (Ησαΐας 1, 19-20).

Καλόν και φρόνιμον είναι, πριν αρχίσει η δικαιοσύνη του Θεού, πριν έλθει η ερχομένη ρομφαία, η μεγάλη οργή του Θεού, η οποία έρχεται συνήθως, ως λέγει ο Απόστολος Παύλος, επί τους υιούς της απειθείας, να ποιήσωμεν το θέλημα του Κυρίου, να επιστρέψωμε προς τον Θεόν, διά μετανοίας και εξομολογήσεως, ως του Νινευίτας και λοιπούς αμαρτωλούς μετανοήσαντας, να ενώσουμε την διηρημένη Εκκλησία…

Ωσαύτως πρέπει να απομακρύνουμε της Εκκλησίας τους γυναικοπροσώπους, ξυρισμένους, παντελονοφόρους και όλους τους κληρικούς, οι οποίοι καταφρονούν τους ιερούς και Αποστολικούς κανόνες ως και τας πατρικάς Παραδόσεις. Απαγορεύσωμε την είσοδο εις τας Εκκλησίας ιδίως κατά τας Ακολουθίας και Λειτουργίας, των ασέμνως ενδεδυμένων ανδρών και γυναικών διά να έλθει η Χάρις, η ευλογία και το έλεος του Θεού εφ΄ ημάς, την Εκκλησίαν και το Έθνος, ίδωμεν ημέρας αγαθάς, αξιωθώμεν δε και των αιωνίων αγαθών και της Βασιλείας των Ουρανών…

ΠΗΓΗ : ΨΥΧΟΣΩΤΗΡΙΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ, εκδ. «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, σσ. 75-76.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου