"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Δευτέρα, 5 Μαΐου 2014

Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΩΣΦΟΡΟΥ

Η πτώση του Εωσφόρου (τμήμα), σπάνια εικονογραφική παράσταση
(τοιχογραφία στον νάρθηκα της  Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας). 
«Πῶς ἐξέπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὁ ἑωσφόρος ὁ πρωΐ ἀνατέλλων; συνετρίβη εἰς τὴν γῆν ὁ ἀποστέλλων πρὸς πάντα τὰ ἔθνη. σὺ δὲ εἶπας ἐν τῇ διανοίᾳ σου· εἰς τὸν οὐρανὸν ἀναβήσομαι, ἐπάνω τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ θήσω τὸν θρόνον μου, καθιῶ ἐν ὄρει ὑψηλῷ, ἐπὶ τὰ ὄρη τὰ ὑψηλὰ τὰ πρὸς Βοῤῥᾶν, ἀναβήσομαι ἐπάνω τῶν νεφῶν, ἔσομαι ὅμοιος τῷ Ὑψίστῳ» (Ησαΐας 14, 12-14). Με τα λόγια αυτά περιγράφει ο Προφήτης Ησαΐας την πτώση του Εωσφόρου – συνεπεία της υπερηφάνειας - από την Αγγελική μακαριότητα στην δαιμονική κατάσταση, μακράν του Δημιουργού Θεού, συμπαρασύροντας μαζί του ομάδα αγγέλων. Την ανταρσία σταμάτησε ο Άρχων Μιχαήλ, ο οποίος ηγούμενος ομάδας αγγέλων του Θεού, πολέμησε και κατανίκησε κατά κράτος τον αρχέγονο δράκοντα, τον διάβολο, σύμφωνα με την διήγηση του Ευαγγελιστή Ιωάννη στο βιβλίο της Αποκάλυψης : «7 Καὶ ἐγένετο πόλεμος ἐν τῷ οὐρανῷ· ὁ Μιχαὴλ καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ –τοῦ πολεμῆσαι μετὰ τοῦ δράκοντος· καὶ ὁ δράκων ἐπολέμησε καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ, 8 καὶ οὐκ ἴσχυσεν, οὐδὲ τόπος εὑρέθη αὐτῷ ἔτι ἐν τῷ οὐρανῷ. 9 καὶ ἐβλήθη ὁ δράκων, – ὁ ὄφις ὁ μέγας ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούμενος Διάβολος καὶ ὁ Σατανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην, ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ ἐβλήθησαν (Αποκ. 12, 7-9). Κατά αρχαία παράδοση της αγίας μας 

Η πτώση του Εωσφόρου (τμήμα), σπάνια εικονογραφική παράσταση
(τοιχογραφία στον νάρθηκα της  Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας).

Εκκλησίας, ο άρχων Μιχαήλ, βλέποντας την πτώση των αγγελικών δυνάμεων οπίσω του Εωσφόρου, στάθηκε στο στερέωμα και βροντοφώναξε : «Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου Θεού». Αμέσως όλες οι Αγγελικές δυνάμεις στάθηκαν στην

Η πτώση του Εωσφόρου (τμήμα), σπάνια εικονογραφική παράσταση
(τοιχογραφία στον νάρθηκα της  Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας). 
θέση τους και άρχισαν να ψάλλουν τον επινίκιο ύμνο : «Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος Σαβαώθ· πλήρης ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ τῆς δόξης σου, ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις. Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. Ὡσαννὰ ὁ ἐν τοῖς ὑψίστοις» (Ησαίας 6, 3), παραμένοντας στην διακονία του Αγίου Θεού και αναγνωρίζοντας την Παντοδυναμία Του. Τον θρίαμβο των Αγγελικών δυνάμεων και ταγμάτων πανηγυρίζει και τιμά η Εκκλησία μας την 8η Νοεμβρίου. Μετά την πτώση του ο Εωσφόρος, μοναδικό έργο που επιτελεί είναι η αέναη προσπάθειά του να απομακρύνει και να χωρίσει τον άνθρωπο από τον Θεό, να τον οδηγήσει μακράν της πηγής της ζωής που είναι ο Παντοδύναμος Θεός και να τον οδηγήσει στην καταστροφή. Η προσπάθεια αυτή είχε αφετηρία με την παραπλάνηση των Πρωτοπλάστων στον κήπο της Εδέμ (από τον Gadreel σύμφωνα με το απόκρυφο Βιβλίο του Ενώχ [68,6]) και θα συνεχιστεί έως τα έσχατα του κόσμου, όταν θα βληθεί οριστικά στην «λίμνη του πυρός» : «10 καὶ ὁ διάβολος ὁ πλανῶν αὐτοὺς ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς καὶ τοῦ θείου, ὅπου καὶ τὸ θηρίον καὶ ὁ ψευδοπροφήτης, καὶ βασανισθήσονται ἡμέρας καὶ νυκτὸς εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων» (Αποκάλυψη 20,10).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου