"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014

Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙ ΘΥΡΑΙΣ – ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ π. ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ

"Και ελύθησαν οι τέσσερις Άγγελοι...",Αποκάλυψη του Ιωάννη 9,15 -
τοιχογραφία στον νάρθηκα της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας. 
… Σε ασέβεια και σκότος ευρίσκονται οι άνθρωποι……. Όπου πηγαίνει κανείς, βλέπει σατανάδες και λιγότερο ανθρώπους. Η οργή του Θεού θα έλθει παντού, διότι οι άνθρωποι εσκληρύνθησαν, έπαθαν αναισθησία. Ό,τι τους πει ο σατανάς όλα τα κάνουν. Ακούν το σατανάν και δεν ακούν τον Ευεργέτη και Σωτήρας του, τον Ποιητήν και Θεόν τους Ιησούν Χριστόν. Άνθρωποι φοβούμενοι τον Θεόν είναι ολίγοι……..

… Πολλοί των ανθρώπων «καυχώνται εν ταις αμαρτίαις αυτών» ενώ θα έπρεπε να αισχύνωνται. Επλεόνασε η ασέβεια και η ακολασία και υπάρχει έλλειψις καθαράς πίστεως και αγάπης. Η οργή του Θεού, η μεγάλη και φοβερά, ευρίσκεται επί θύραις δια την ψύξιν της αγάπης των πολλών, του πλήθους των ανομιών μας και την πολλήν καταφρόνησιν μας εις τον Νόμον και τας εντολάς του Θεού.

Ο Θεός παιδεύει εξ αγάπης δια να μας εμποδίσει από την αμαρτία και οδηγήσει σε μετάνοια. Συγχρόνως δε δια να συγκρατήσει και τους καλούς να μη συμπαρασυρθούν εις την κακίαν με την ατιμωρησία των φαύλων και ασεβών. Κρούει δε τον κώδωνα του κινδύνου δια να εξυπνήσει και τους άλλους τους μακράν ευρισκομένους, δια να μετανοήσουν και να μη πάθουν τα όμοια. Δια δε της αγάπης, της προσευχής και των δακρύων της μετανοίας, θα αποσοβήσουμε τον κίνδυνον που διατρέχουμε.

… Η σημερινή γενεά, ως επί το πλείστον, συνήθισε μόνον να αναγινώσκει, ουχί και να ποιεί. Δια το πληθυνθήναι την ανομίαν, είπεν ο Κύριος, προφητεύων την κατάστασιν της σημερινής πονηράς γενεάς, ψυχήσεται η αγάπη των πολλών.

Οι της σημερινής πονηράς γενεάς άνθρωποι επωρώθησαν, εσκοτίσθησαν, ετυφλώθησαν, εκωφώθησαν, παρεφρόνησαν, εγένοντο ως τα είδωλα των εθνών… Όμοιοι, λοιπόν, τοις αψύχοις ειδώλοις καταντήσαμεν πάντες εκτός σπανίων εξαιρέσεων. Ύλη, αργύριον και χρυσίον, φιλαργυρία, φιλοπλουτία, σαρκολατρεία, φιληδονία, ασωτία, ακαθαρσία, υπερβαίνουσα την των χοίρων τοιαύτην. Προσπαθεί ο Πανάγαθος και Πολυεύσπλαχνος Θεός με διαφόρους παιδείας να μας ανοίξει τα μάτια, τα αυτιά, να μας διορθώσει. Ημείς ουδόλως βλέπομεν, ουδόλως ακούομεν, χείρονες του Φαραώ εγενόμεθα, διότι εις κάθε πληγήν όχι μόνον δεν μετανοούμεν, αλλά με περισσοτέραν προθυμίαν, αλματωδώς προς την αμαρτίαν τρέχομεν. Μεγάλη οργή παρά Κυρίου έρχεται, η οποία μεγάλον αφανισμόν θα προξενήσει εις όλην την οικουμένην…

ΠΗΓΗ : ΨΥΧΟΣΩΤΗΡΙΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ, εκδ. «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, σσ. 71-73.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου