"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Σάββατο, 24 Αυγούστου 2013

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ – ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ


Η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την ιερά μνήμη του Νεομάρτυρα, Διδάσκαλου και Εθνεγέρτη Κοσμά του Αιτωλού. Ένα μικρό κομμάτι από την διδασκαλία του Πατροκοσμά ακολουθεί :

“Λέγω μόνον ότι όστις θέλη να γίνει ιερεύς, πρέπει να είνε καθαρός ως άγγελος. να ηξεύρη γράμματα να εξηγή το άγιον Ευαγγέλιον. Και όταν γίνη 30 χρονών και τον παρακαλέσουν οι κοσμικοί και ο Δεσπότης, τότε να γίνεται ιερεύς, χωρίς να δώση χρήματα. Και να κατοική πλησίον εις την εκκλησίαν, όποιαν ώραν τον ζητήσουν οι κοσμικοί να τον ευρίσκουν. Να στοχάζεται ποίος είναι μαλωμένος με την γυναίκα του, ποίος αδελφός με τον αδελφό του, ποίος γείτονας με τον γείτονά του, να τους φέρη εις αγάπην, και να θυσιάζεται διά το ποίμνιόν του. Και όταν λειτουργή και τελειώνη το Ευαγγέλιον, να το εξηγή εις τους χριστιανούς, τί παραγγέλλει ο Χριστός να κάμνουν. Και να στοχάζεται ότι οι φούντες, όπου είνε εις το επιτραχήλι, σημαίνουν τας ψυχάς των χριστιανών. και αν χαθή μία ψυχή, έχει να δώση λόγον εν ημέρα κρίσεως. Και να στοχάζεται ότι το φαιλόνι όπου φορεί και δεν έχει μανίκια, φανερώνει πως ο ιερεύς δεν πρέπει να έχη χέρια να ανακατώνεται εις τα κοσμικά πράγματα, αλλά να έχη πάντοτε τον νουν του εις τον ουρανόν. Και όταν μαζεύη το φαιλόνιον και γίνεται ωσάν δύο πτέρυγες, φανερώνει πώς αν κάμνη καλά έργα, ωσάν άγγελος θα πετάξη να υπάγη εις τον παράδεισον. Αν δε είνε ανάξιος, αγράμματος, μολυσμένος με αμαρτίας, και δίδη γρόσια, και βάνη μεσίτας να γίνη ιερεύς, τότε με αυτά αγοράζει την κόλασιν. και όταν λέγη το Ευαγγέλιον και λέγη τόσα ψεύματα, αλλοίμονο εις εκείνον τον ιερέα”.

ΠΗΓΗ : (+) ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΚΟΣΜΑ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ, “Ο ΣΤΑΥΡΟΣ”, ΑΘΗΝΑΙ 1977, σ. 161 κ.ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου