"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΤΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ

Η Εξομολόγηση - τοιχογραφία από την Εκκλησία της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας.
Για την κάθαρση του ανθρώπου ο Θεός χάρισε το φιλάνθρωπο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Σύμφωνα με τη διδασκαλία της Αγίας μας Εκκλησίας ο Θεός διά του πνευματικού Ιερέως συγχωρεί όλα τα αμαρτήματα που διεπράχθησαν μετά το μυστήριο του Βαπτίσματος. Γι’ αυτό και το μυστήριο αυτό χαρακτηρίζεται δεύτερο Βάπτισμα.

Έτσι ο κάθε αμαρτωλός έχει το δικαίωμα να καταφεύγει στον πνευματικό, προκειμένου να απαλλαγεί από το βάρος των αμαρτημάτων του.

Ο πνευματικός έχει λάβει από το Θεό την εξουσία του δεσμείν τε και λύειν βάσει των συστατικών του μυστηρίου λόγων του Κυρίου: «όσα εάν δήσητε επί της γης, έστω δεδεμένα εν τω ουρανό, και όσα εάν λύση τε επί της γης, έσται λελυμένα εν τω ουρανό» (Ματθ. 18, 18). Και «αν τίνων αφήτε τας αμαρτίας αφίενται αυτοίς, αν τίνων κρατήτε κεκράτηνται» (Ιωάν. 20, 23).

Όσοι πιστεύουμε στο Θεό καθώς και στο λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο του, είμαστε υποχρεωμένοι να δεχθούμε τη διδασκαλία Του και να κάνουμε βίωμα και πράξη τα λόγια Του. Κανείς δεν έχει τη δύναμη και την εξουσία να τα απορρίψει. Αυτός που απορρίπτει μέρος του Ευαγγελίου και διαφωνεί με αυτό που η Εκκλησία διδάσκει είναι αιρετικός. έτσι αιρετικός κηρύσσεται αυτός που απορρίπτει θέματα πίστεως και σχισματικός αυτός που διαφωνεί σε θέματα κανονικά, δηλ. διοίκησης της Εκκλησίας.

Και όμως. Υπάρχουν Ορθόδοξοι χριστιανοί βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος, που απορρίπτουν το φιλάνθρωπο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως και μετανοίας. Με την αρνητική τους στάση έναντι του μυστηρίου απορρίπτουν εντολή του θεού και θεσμό της Αγίας μας Εκκλησίας. Η εμμονή τους σ' αυτή τη θέση τους καθιστά υπολόγους έναντι του Θεού.

Κανείς δεν έχει δικαίωμα να απορρίψει κάτι από την Αγία Γραφή : «Ος εάν ουν λύση μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων, ελάχιστος κληθήσεται εν τη Βασιλεία των ουρανών» (Ματθ. 5, 19). Και κανείς δεν έχει εξουσία να απορρίψει κάτι που η Αγία Εκκλησία εν αγίω Πνεύματι θέσπισε.

Το φιλάνθρωπο αυτό μυστήριο, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νύσσης, μικρότερος αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, τελεί ο Επίσκοπος. Αυτός ακούει τις εξομολογήσεις και δίδει άφεση. Τούτο γινόταν στην αρχή βέβαια, γιατί με την αύξηση των πιστών ήταν φύσει αδύνατο ο Επίσκοπος να εξομολογεί όλους τους πιστούς. Γι' αυτό η εξουσία δόθηκε και στους Πρεσβυτέρους. Ο Επίσκοπος, που έχει την ευθύνη των ψυχών έναντι του Θεού, διαλέγει με κριτήρια καθαρά πνευματικά τους ιερείς εκείνους που θα τελούν το μυστήριο.

Κατά συνέπεια, αν το μυστήριο του Βαπτίσματος είναι απαραίτητο για την απαλλαγή μας από το προπατορικό αμάρτημα και την εισδοχή μας στην ιερή οικογένεια της Αγίας Ορθοδοξίας, το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως είναι απαραίτητο για τα μετά το Βάπτισμα αμαρτήματα. Γιατί ο άνθρωπος ρέπει προς την αμαρτία και πράττει την αμαρτία. Ουδείς αναμάρτητος παρά μόνο ο Θεός.

Ο Λευκός χιτώνας του ιερού Βαπτίσματος αμαυρώνεται. Γι' αυτό ο φιλάνθρωπος Θεός χάρισε στον πεπτωκότα άνθρωπο το φιλάνθρωπο μυστήριο, στο οποίο πρέπει να καταφεύγει κάθε πιστός, κάθε αμαρτωλός, κάθε ένας που νιώθει το βάρος των παραπτωμάτων να τον πιέζει.

Η μετοχή μας στο φιλάνθρωπο αυτό μυστήριο είναι η πύλη από την οποία διέρχεται ο άνθρωπος, προκειμένου να οδηγηθεί στη σωτηρία.


ΠΗΓΗ : ΠΡΩΤΟΠΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΥΤΡΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ, ΒΟΛΟΣ 2004.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου