"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου ([1818)
Ο Όσιος Πέτρος ο Αθωνίτης, πλέοντας με το καράβι προς τον Άθωνα προκειμένου να βρει ησυχαστικό τόπο για άσκηση, αποβιβάστηκε σε μια ήσυχη περιοχή της χερσονήσου. Αποκαμωμένος από το ταξίδι, έπεσε σε ύπνο και είχε την ευλογία να δει σε ενύπνιο όνειρο τη Θεομήτορα με όλη της τη λαμπρότητα και τον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος αιτήθηκε από τη Παναγία να επιδείξει ησυχαστικό τόπο για τον Όσιο Πέτρο προκειμένου να περάσει τον επίλοιπο βίο του. Τότε η Θεοτόκος του λέγει : «Εν τω όρει του Άθω έσται η ανάπαυσις αυτού, όπερ είληφα εις κλήρον εμόν, αιτησαμένη παρά του Υιού μου και Θεού μου, όπως οι των κοσμικών αναχωρούντες συγχύσεων και των πνευματικών όση δυνάμει αντεχόμενοι και το εμόν εν αληθεία και πίστει διαθέσει ψυχής επικαλούμενοι όνομα την τε παρούσαν ζωήν αμέριμνοι διανύωσι και την μέλλουσαν δι΄ έργων θεαρέστων κληρονομώσι. Πάνυ γαρ επιτερπώς έχω τούτου, και λίαν μου το πνεύμα επ΄ αυτώ επευφραίνεται. και γαρ σαφώς οίδα, ότι έσται ποτέ ότε πλησθήσεται του τάγματος των μοναχών απ΄ άκρων εις άκρων αυτού και το έλεος του εμού Υιού και Θεού (εί γε και αυτοί των σωτηρίων εντολών αντέχονται) εις τον σύμπαντα αιώνα απ΄ αυτών ου διασκεδασθήσηται και πλατυνώ αυτούς επί νότου και βορρά του ειρημένου Όρους, και κατακυριεύσωσιν αυτού από θαλάσσης έως θαλάσσης. και το όνομα αυτών εν πάση τη υφηλίω περιβόητον θήσω, και των διακαρτερούντων εν αυτώ υπερασπιώ».

(Κώδικας 280 Μονής Παντελεήμονα, σσ. 75 – 77).

ΠΗΓΗ : ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ, «ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ», ΝΕΟΣ ΕΛΛΗΝΟΜΝΗΜΩΝ, τομ 9, έτος 1912, σσ. 135-136. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου