"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 1929 ΥΠΟ ΤΟΥ + ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ


Μίαν ώραν περίπου μακράν της κωμοπόλεως Μουζακίου πρωτευούσης του τέως δήμου Γόμφων υπάρχει η Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου εις την αντίπεραν όχθην και άνωθεν επί βράχων κειμένην. Ο ναός και ούτος σχήματος Σταυρού πολύ μικρών διαστάσεων αγιογραφημένος καμαροσκέπαστος άνευ Τρούλλου εις την θέσιν του οποίου υπάρχει ημισφαίριον εφ΄ ου ο Παντοκράτωρ. Το Τέμπλον χρυσοποίκιλτον με δύο σειράς άνωθεν μικρών εικόνων μη φορητών. Ο Άγιος Γεώργιος παρίσταται όρθιος ολόκληρος με στρατιωτικήν στολήν άνιππος ως μέχρι των μέσων του 18ου αιώνος εικονίζοντο οι Άγιοι Γεώργιος και Δημήτριος, ότε ύστερον επεκράτησε να ιστορώνται έφιπποι. Όπισθεν των εικόνων του τέμπλου του Σωτήρος, της Θεοτόκου, του Προδρόμου και του Αγίου Γεωργίου αναγράφεται «έτει ΖΠΙ» (1602) επί ετέρας δε πολυπροσώπου εικόνος του τέμπλου παριστώσης την Αγία Τριάδα διά των τριών Αγγέλων ως και άλλους Ιεράρχας και Μάρτυρας, αναγράφεται «έτει ΑΦϟΘ» ΙΒ (1599). Εντός του ναού ουδεμία υπάρχει επιγραφή, ίσως αύτη κατέπεσε διότι άνωθεν της κυρίας εισόδου του ναού και κάτωθεν της μεγάλης τοιχογραφίας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ως εσυνειθίζετο να ιστορείται η εικών αύτη εις την θέσιν αυτήν, έχει αντικατασταθή το επίχρισμα του τοίχου διά νέου ασβεστώματος. Δεξιά όμως τω εισερχομένω επί του τοίχου παραπλεύρως της εικόνος του Αγίου Παντελεήμονος υπάρχει με αρχαϊκά βυζαντινά γράμματα η χρονολογία μόνον «έτει ΖΡΞΕ» εισοδυναμούσης με το 7165 ή 1657. Εις εν δε των βημοθύρων με την παράστασιν του Ευαγγελισμού, αναγράφεται «Ιστορήθη ο θείος Τέμπλος εν έτει…………… ΖΡΝ». Εις την πρόθεσιν αναγράφονται τα εξής ονόματα «Μνήσθητι Κύριε των κτητόρων Ευθυμίου Αρχιερέως, Καλλίστου Αρχιερέως, Δαμιανού, Ιακώβου, Ραφαήλ, Γαβριήλ, Νικηφόρου Ιερομονάχων». Επί κιβωτίου ιερών λειψάνων «Το ιερόν κιβώτιον υπάρχει του Ιερού και Πατριαρχικού Μοναστηρίου της Υπεραγίας Θεοτόκου της γεννήσεως εκ της κώμης Πετρίλου εξ Αγράφων παρά του Ηγουμένου Ανανίου Ιερομονάχου έτει 1877». Ο μικρός νάρθηξ είναι μεταγενέστερος άνευ τοιχογραφιών. Η Μονή του Αγίου Γεωργίου έχει ιδιάζουσαν σημασίαν διότι ενταύθα παρά το πλησίον σπήλαιον εγεννήθη ο Στρατάρχης της Ρούμελης Γεώργιος Καραϊσκάκης υπό Καλογραίας υπηρετούσης εν τη Μονή και καταγομένης εκ χωρίου τινός της Άρτης. Κατά δε την παράδοσιν εκ του σπηλαίου βρέφος παρελήφθη υπό του Τσέληγκα Καρα – Ίσκου εις το οκτάωρον απέχον χωρίον Λεοντίτου ένθα διήλθεν την παιδικήν του ηλικίαν. Το παρελθόν έτος εωρτάσθη υπό της Κυβερνήσεως επισήμως η εκατονταετηρίς του ενδόξου θανάτου του ήρωος εν Φαλήρω ως γνωστόν πεσόντως, εν τω κάτωθι του Σπηλαίου χωρίον Μαυρομάτιον ένθα προσήλθον οι επίσημοι, εκείθεν δε ανελθόντες εις το σπήλαιον ενετοίχησαν μαρμαρίνην πλάκαν αναγράφουσαν «Ενταύθα εν έτει 1782 εγεννήθη ο Στρατάρχης Γεώργιος Καραϊσκάκης». Η πλησίον της Μονής γέφυρα του μεγάλου χειμάρρου ωνομάσθη «Γέφυρα Καραϊσκάκη», και ημείς επροτείναμεν τη Ιερά Συνόδω ίνα και η Μονή του Αγίου Γεωργίου ωνομασθή «Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Καραϊσκάκη» ως οι επίσημοι ρήτορες της εορτής ηξίωσαν λίκνον της ελευθερίας της Ελλάδος την Μονήν ταύτην ονομάσαντες, αλλ΄ οι Άγιοι αδελφοί της ληξάσης Συνόδου απέρριψαν την πρότασίν μας άνευ δικαιολογίας.

ΠΗΓΗ : + Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων Ιεζεκιήλ, «Αι Μοναί της Πίνδου», ΘΕΟΛΟΓΙΑ, ετ. 1929, τομ. 6, σσ. 27 κ.ε.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου