"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2014

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΙΟΡΔΑΝΗ ΠΟΤΑΜΟ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΙΩΝΑ


Η εορτή αυτή πανηγυρίζεται επί τόπου εν αυτώ τω Ιορδάνη ποταμώ υπό Αρχιερέως, όστις αναχωρεί εξ Ιεροσολύμων μετά της συνοδείας αυτού την 3 Ιανουαρίου και φθάνει εις την παρά την Νεκράν Θάλασσαν Μονήν του Αββά Γερασίμου, ένθα τελεί την Θείαν Λειτουργίαν. Την μεταμεσημβρίαν της 4η του μηνός μεταβαίνει και εις την παρά τα ρείθρα του Ιορδάνου Ιεράν Μονήν


του Τιμίου Προδρόμου. Ενταύθα λειτουργεί την πρωίαν της παραμονής των Θεοφανείων και περί την 10 ώραν κατέρχεται εις τον Ιορδάνην, ένθα έχει προετοιμασθεί ναός μετά πολλών πέριξ σκηνών. Εν τω ναώ τούτω ψάλλεται η ακολουθία των Ωρών και τελείται η Λειτουργία του Μεγάλου


Βασιλείου του Αρχιερέως χοροστατούντος. Μετά την Λειτουργίαν ψάλλεται η ακολουθία του Αγιασμού από εξέδρας παρασκευασμένης άνωθεν του ύδατος. Όταν δε οι χοροί των ψαλτών αρχίσωσι να ψάλλωσι το «εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε» οι μεν ιθαγενείς εκπυρσοκροτούσιν, οι δε προσκυνηταί γυμνοί βυθίζονται εις τον Ιορδάνην ποταμόν, ίνα


βαπτισθώσιν…….. Την επομένην λίαν πρωί ο Αρχιερεύς μετά της συνοδείας του κατέρχεται και αύθις εις την παρά τον Ιορδάνην Εκκλησίαν και ψάλλεται ο Όρθρος, ο Αγιασμός και η Λειτουργία, μετά το τέλος της οποίας λήγει η τελετή και ο Αρχιερεύς ανέρχεται εις την Μονήν του Σαρανταρίου όρους λειτουργών κατά την 7ην του μηνός. Εκ του Σαρανταρίου όρους μεταβαίνει εις την εν Ιεριχούντι Μονήν του Προφήτου Ελισαίου και εκείθεν εις την Μονήν του Χοζεβά, ένθα την 8ην του μηνός λειτουργεί, ότε συμπίπτει και η μνήμη του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου.

ΠΗΓΗ : ΤΙΜΟΘΕΟΥ Π. ΘΕΜΕΛΗ, ΑΝΑ ΤΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ, ΕΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΟΙΣ 1909, σελ. 116. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου