"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2016

Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ - ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ

Η φιλοξενία του Αβραάμ-ξυλόγλυπτο τέμπλο του Ι.Ν. Αγ. Βασιλείου Νέο Αγιονέρι Κιλκίς

Παρεδόθη ο Κύριος, αδελφοί μου, εις τας χείρας των παρανόμων Εβραίων. υβρίσθη, εδάρθη, εσταυρώθη κατά το ανθρώπινον. την Μεγάλην Τετάρτην επωλήθη ο Κύριος, και την Μεγάλην Παρασκευήν εσταυρώθη. Πρέπει και ημείς οι ευσεβείς χριστιανοί να νηστεύωμεν πάντοτε, μα περισσότερον την Τετάρτην, διότι επωλήθη ο Κύριος, και την Παρασκευήν, διότι εσταυρώθη. Ομοίως έχομεν χρέος να νηστεύωμεν και τας Τεσσαρακοστάς, καθώς εφώτισε το Άγιον Πνεύμα τους αγίους Πατέρας και ενομοθέτησαν να νηστεύωμεν, δια να νεκρώνωμεν τα πάθη και να ταπεινώνωμεν το σώμα, και μάλιστα με τα ολίγα ζώμεν με ευκολίαν. Εγώ ημπορώ να ζήσω με 100 δράμια άρτου. εκείνα τα ευλογεί ο Θεός, διότι είναι αναγκαία. και όχι να τρώγωμεν 110. εκείνα τα 10 τα καταράται, διότι είναι χαράμι. είναι εκείνου όπου πεινά (εις το σημείον τούτο της διδασκαλίας του αγίου η νηστεία εξετάζεται εξ επόψεως κοινωνικής ωφελείας). Φυλάγετε αυτάς τας τέσσαρας Τεσσαρακοστάς χριστιανοί μου ; Εδώ πώς πηγαίνετε ; Αν είσθε χριστιανοί, πρέπει να τας φυλάγετε. μάλιστα την Μεγάλην Τεσσαρακοστήν. Κρατείτε το τριήμερον εδώ ; Την Καθαράν Δευτέραν είναι καλόν και άγιον όποιος την φυλάγει. Ο Αβραάμ είχε το σπίτι του ανοικτόν πάντοτε, και όπου πτωχός, εκεί εκόνευε. και χωρίς ξένον άνθρωπον ο Αβραάμ ποτέ του δεν εκάθητο να φάγει ψωμί. Ο διάβολος τον εφθόνησε και επήγεν εις τον δρόμον και εμπόδιζε τους διαβάτας να μη περνούν από του Αβραάμ την καλύβαν. Εβγήκεν εις τον δρόμον ο Αβραάμ και επερίμενε τρεις ημέρας νηστικός. Βλέποντας ο πανάγαθος Θεός την καλήν του γνώμην, φαίνονται τρεις άνθρωποι και τους επήρεν εις την καλύβαν του και τους εφίλευσεν. ύστερον έγιναν άφαντοι απ΄ έμπροσθέν του. Τότε εκατάλαβε πώς ήτο η Αγία Τριάς και εδόξασε τον Θεόν εις τύπον της Αγίας Τριάδος. Όποιος νηστεύει το τριήμερον έχει μισθόν εις την ψυχήν του, και πάλιν δεν λέγω εκείνο οπού δύναται. Και μίαν ημέραν να νηστεύσει ωφελείται.

ΠΗΓΗ : +Αυγουστίνου Καντιώτη Mητροπολίτου Φλωρίνης, Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, Αθήναι 1977, σ. 183, εκδ. "Ο ΣΤΑΥΡΟΣ".


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου