"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Κυριακή, 17 Απριλίου 2016

Οὐκ ἔστιν ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ βρῶσις καὶ πόσις - Το σημερινό δοξαστικό των ΑίνωνΔόξα... Ἦχος α´.
Οὐκ ἔστιν ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ βρῶσις καὶ πόσις, ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ ἄσκησις, σὺν ἁγιασμῷ· ὅθεν οὐδὲ πλούσιοι εἰσελεύσονται ἐν αὐτῇ, ἀλλ᾽ ὅσοι τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν ἐν χερσὶ πενήτων ἀποτίθενται. Ταῦτα καὶ Δαυῒδ ὁ Προφήτης διδάσκει λέγων· Δίκαιος ἀνὴρ ὁ ἐλεῶν ὅλην τὴν ἡμέραν, ὁ κατατρυφῶν τοῦ Κυρίου καὶ τῷ φωτὶ περιπατῶν, ὃς οὐ μὴ προσκόψῃ· ταῦτα δὲ πάντα, πρὸς νουθεσίαν ἡμῶν γέγραπται, ὅπως νηστεύοντες, χρηστότητα ποιήσωμεν· καὶ δῴη ἡμῖν Κύριος, ἀντὶ τῶν ἐπιγείων τὰ ἐπουράνια.

Ο ύμνος εμπνευσμένος προφανώς από τον 17ο στίχο του 14ου κεφ. της προς Ρωμαίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου (οὐ γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ βρῶσις καὶ πόσις, ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη καὶ χαρὰ ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ·). Η Βασιλεία των Ουρανών δεν αποτελεί κοσμικά φαγοπότια και διασκεδάσεις, αλλά αντίθετα είναι μια υψηλή πνευματική κατάσταση, πέρα από τα γήινα και τα χαμερπά,  η οποία προσεγγίζεται δια της δικαιοσύνης, της τήρησης δηλαδή των Θείων εντολών και του Θείου θελήματος, της άσκησης και του αγιασμού. Η ελεημοσύνη ανοίγει το δρόμο για τη Βασιλεία του Θεού, ενώ καταδεικνύεται ο αναγκαίος συνδυασμός της νηστείας με την ελεημοσύνη.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου