"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013

Ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Στο βιβλίο του Δανιήλ, εμφανίζεται ως ένας από τους άρχοντες τους πρώτους, ο ιδιαίτερος προστάτης του Ισραηλίτικου λαού - “....και ιδού Μιχαήλ εις των αρχόντων των πρώτων ήλθαι βοηθήσαί μοι..........” (Δανιήλ 10, 13), “.... αλλ΄ η Μιχαήλ ο άρχων ημών” (Δανιήλ 10, 21). Στο δωδέκατο κεφάλαιο του ιδίου βιβλίου αποκαλείται ως ο άρχων ο Μέγας και σε αυτόν ανατέθηκε η υψηλή αποστολή να υπερασπίσει τους εκλεκτούς του Θεού, μετά την γενική Ανάσταση και κατά την κρίση - “Και εν τω καιρώ εκείνω αναστήσεται Μιχαήλ ο άρχων ο μέγας..........” (Δανιήλ 12, 1). Στην καθολική επιστολή του Απόστολου Ιούδα αναφέρεται ότι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ εμπόδισε τον διάβολο να εισέλθει στο νεκρό σώμα του Μωϋσή λέγοντάς του ότι ο Θεός θα τον επιτιμήσει (Ιούδα 1, 9). Στο 12ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης του Ιωάννη, περιγράφεται ο αγώνας του Αρχαγέλλου Μιχαήλ και των Αγγελικών δυνάμεων οι οποίες συνέτριψαν τις δυνάμεις του σκότους - “Και εγένετο πόλεμος εν τω ουρανώ. ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού – του πολεμήσαι μετά του δράκοντος. και ο δράκων επολέμησε και οι άγγελοι αυτού, και ουκ ίσχυσεν, ουδέ τόπος ευρέθη αυτώ έτι εν τω ουρανώ.....” (Αποκάλυψη του Ιωάννη, 12, 7-8). Όταν ο εωσφόρος αποσκίρτησε και εξέπεσε της αγγελικής μακαριότητας και καταστάσεώς του μαζί με το τάγμα του, ο Άρχων Μιχαήλ συγκέντρωσε και ένωσε τους χορούς των Αγγέλων λέγοντας : Πρόσχωμεν, Στώμεν καλώς, Στώμεν μετά φόβου”, τερματίζοντας τη πτώση. Κατόπιν Θείας εντολής εξεδίωξε από τον Παράδεισο του πρωτόπλαστους μετά τη παρακοή τους. Φανερώθηκε στον Αβραάμ κατά τη θυσία του Ισαάκ, προπορεύονταν και οδηγούσε το λαό του Ισραήλ κατά τη φυγή τους από την Αίγυπτο. Λύτρωσε τον Λώτ και την οικογένειά του από τη καταστροφή των Σοδόμων, παρουσιάστηκε στον Ιησού του Ναυή λέγοντάς του : “Εγώ αρχιστράτηγος Κυρίου νυνί παραγέγονα”. Στη Β΄ προς Θεσσαλονικείς επιστολή του Αποστόλου Παύλου, στο δεύτερο κεφάλαιο (στίχος 7), θεωρείται πως είναι ο “κατέχων”, δηλ. το εμπόδιο που αντιτίθεται στη δράση του Αντιχρίστου. Ενώ στην Α΄ προς Θεσσαλονικείς επιστολή (4, 16), περιγράφεται ως ο μέγας φωνητής των νεκρών κατά την ημέρα της Ανάστασης και της Κρίσης. Ακόμη χαραχτηρίζεται ως ο Άρχων των αγγέλων που μετακινεί το λίθο του μνήματος του Χριστού κατά την Ανάσταση, όπως και τον λίθο του μνήματος της Θεοτόκου. Ακόμη, οδηγεί τις ψυχές των δικαίων ενώπιον του Θεού και προστατεύει τους χριστιανούς ιδιαίτερα κατά την φοβερή ώρα του θανάτου. Τέλος, είναι ο φύλακας και προστάτης του νέου Ισραήλ, της Εκκλησίας μας.

ΠΗΓΗ : ΘΗΕ κ.α.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου