"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012

Η ΑΦΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ ΤΟ 1620 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 508 ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΑΒΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ - ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Σχέδιο του Κουβούκλιου του Πανάγιου Τάφου την υπόψιν περίοδο.
Τη περιγραφή που ακολουθεί, συνέγραψε ο Ιερομόναχος Βενιαμίν το 1620, και απόκειται στο υπ. αριθ. 508 χειρόγραφο κώδικα της βιβλιοθήκης της Λάβρας του Αγίου Σάββα. Εσωτερικές μαρτυρίες όμως δεικνύουν ότι πρόκειται για παλαιότερη περιγραφή, η οποία ανάγεται προ της 13ης εκατονταετηρίδας. Όπως φαίνεται η τελετή της αφής του Αγίου Φωτός λάμβανε χώρα κατά τον εσπερινό του Μεγάλου Σαββάτου, κατόπιν περιφοράς του Πατριάρχου ομού μετά του ιερού κλήρου και του λαού τρεις φορές πέριξ του Πανάγιου Τάφου, ο οποίος ήταν σφραγισμένος και με σβησμένες τις κανδήλες. Ακολούθως ο Πατριάρχης εισέρχεται εντός του Πανάγιου Τάφου και λαμβάνει το Άγιο Φως το οποίο ευρίσκεται πάνω εις το μνήμα, ανάβει τα κεριά του και εξερχόμενος το μοιράζει στους ορθόδοξους χριστιανούς. Το σημαντικό της περιγραφής που ακολουθεί είναι ότι το άγιο φως κατεβαίνει στον Πανάγιο Τάφο με τη μορφή περιπτεράς όπως πολύ χαρακτηριστικά μας κληροδοτεί ο Βενιαμίν, σημειώνοντας επιπλέον ότι παλαιότερα όλοι οι χριστιανοί γίνονταν μάρτυρες αυτού του γεγονότος. Ακολουθεί η αφήγηση του θαύματος της αφής του Αγίου Φωτός υπό του Πατριάρχου το Μ. Σάββατο :

Σχέδιο του Πανάγιου Τάφου την υπόψιν περίοδο.
"Και ακούσατε περί του αγίου ναού. Έστιν ο ναός στρογγυλοειδής, έχων τούρλαις δύο ωραιόταταις. Και η μία τούρλα είναι ασκέπαστη εκεί, όπου καταβαίνει το άγιον φως. Αυτού είναι και ο Τάφος του Χριστού. Είναι δε από έξω η ασκέπαστη τούρλα δεδεμένη μετά μολύβδου. Και η σκέπη αυτής μετά μολύβδου. Έσω δε αυτής μετά σκευής ξυλίνης από κυπαρίσι, και φαίνεται από μακρόθεν εις τύπον της Αγίας τριάδος.

......Και επάνω του Κουβουκλίου του αγίου Τάφου είναι έτερον Κουβούκλιον ωραίον πάνυ από ξυλίνης κατασκευής κυπαρισένιον, κατασκευασμένον στρογγυλοειδές μολυβδοσκέπαστον και αυτό, βασταζόμενον υπό στύλων ήγουν κιόνων λευκών πορφυρών δώδεκα πάνυ ωραίων, και έσωθεν της σκευής είναι ιστορημένος ο Παντοκράτωρ και γύρωθεν οι προφήται και οι άγιοι Απόστολοι. Έχει και αυτού ακοίμητα κανδήλια οκτώ, και το έδαφος είναι μετά μαρμάρων.
Εκεί καταβαίνει το άγιον φως, ώρα εσπερινού του αγίου και μεγάλου Σαββάτου, και όταν ευγένη καταβαίνει ωσάν περιστεράν από την τούρλαν την ασκέπαστην, και εις τον παλαιόν τον καιρόν, όλοι έβλεπον αυτό. Νυν δε ου βλέπουσιν. Και εν ώρα εσπερινής, φορένει ο Πατριάρχης με τους ιερείς και γυρίζουν με τον λαόν δύο φοραίς το Κουβούκλιον. Και ο Πατριάρχης στέκει έξω εις την δεξιάν μεριάν της πύλης του Κουβουκλίου. Ο δε Εμήνης έχει την πύλην κεκλεισμένην και βουλλομένην, και τα κανδήλια εσβεσμένα από την μεγάλην Παρασκευήν, και στέκει με τον Πατριάρχην έξω. Και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί γυρίζουν άλλην μίαν φοράν το Κουβούκλιον ψάλλοντας, και γίνονται τρεις φοραίς. Και ψάλλουσι “Την Ανάστασίν σου Χριστέ Σωτήρ, Άγγελοι υμνούσιν εν ουρανοίς”, και τα εξής του τροπαρίου, και ούτως έρχονται έμπροσθεν του αγίου Τάφου. Ο δε Πατριάρχης εισέρχεται έσω εις τον άγιον Τάφον του Κυρίου, και ευρίσκει το άγιον φως άνω εις το μνήμα, και άπτει τα κηρία του εξ εκείνου, και ευθέως έρχεται έξω από την πύλην έως δεκαπέντε ιχνάρια και αναβαίνει εις την πρόθεσιν, και είναι εκεί ένα μεγάλον μάρμαρον και έρχεται όλος ο κόσμος, ήγουν οι Ορθόδοιξοι Χριστιανοί και μόνον. Και άπτουσι τα κερία τους όλος ο λαός, ήγουν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και μόνον, από τον Πατριάρχην. Και γίνεται μεγάλη χαρά και αγαλλίασις, αυτή τη ώρα. Είτα αποτελούσι την θείαν λειτουργίαν του Μεγάλου Βασιλείου”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου