"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - MICHAEL PALAIRETΤὸ παρακάτω ἔγγραφο ἀποτελεῖ ἔγγραφο τοῦ Ἄγγλου πρεσβευτῆ στὴν Ἑλλάδα τὴν ἐποχὴ τοῦ πολέμου Michael Palairet, ποὺ στάλθηκε ἀπὸ τη Βρετανικὴ Πρεσβεία τῆς Ἀθήνας, πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῆς Ἀγγλίας.

Κύριέ μου,
Εἰς τὴν ἐπιστολήν μου Νο 293 τῆς 23ης Νοεμβρίου, ἀνέφερα τὴν εὐρέως παραδεχομένην πίστιν ἐδῶ ὅτι ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς ἀπολαμβάνει τῆς ἰδιαιτέρας προστασίας τῆς Παναγίας τῆς Τήνου καὶ ὅτι οἱ νίκες του, οἱ ὁποῖες δύνανται ἀσφαλῶς νὰ ὀνομαστοῦν θαυματουργικές, ὀφείλονται εἰς τὴν ἐπέμβασίν της.

Αὐτὴ ἡ πίστις ἔχει γίνει τώρα πεποίθησις καὶ ὑπάρχουν ἀναρίθμητες ἱστορίες τῆς παρουσιάσεως τῆς Εὐλογημένης Παρθένου εἰς στρατιώτας εἰς τὸ μέτωπον, ἐνθαρρύνοντάς τους εἰς τὴν μάχην, μὲ ὑποσχέσεις ὅτι ἡ ἱεροσυλία ποὺ ἔγινε ἀπὸ τοὺς Ἰταλοὺς εἰς τὸν Ναόν της κατὰ τὴν ἑορτὴν τῆς Κοιμήσεως θὰ ἐτιμωρεῖτο ἀπὸ μία μεγάλη ἥττα...

Φαίνεται ἀσύνηθες ν’ ἀφιερώνω μία ἐπίσημη ἐπιστολὴ σὲ τοιοῦτο θέμα, ἀλλά, δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ἡ πεποίθησις ὅτι ὑποστηρίζεται ἀπὸ ὑπερφυσικὴ βοήθεια ἔχει συμβάλει πολὺ εἰς τὴν ἐνθάρρυνσιν τοῦ Ἕλληνος στρατιώτου, εἰς τὴν ἀκούραστον ἐπιδίωξίν του διὰ νίκην, καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ εἰς τὸν ἐνθουσιασμόν του διὰ τὸν πόλεμον...

Ἡ ἐπίθεσις κατὰ τῆς «Ἕλλης» στὴν Τῆνο ἀπεδείχθη πράγματι ἕνα σοβαρὸ λάθος, διὰ τὸ ὁποῖον πρέπει νὰ μετανοοῦν οἱ Ἰταλοὶ τώρα σκληρὰ.

Ὄχι μόνον ἕνωσε τὴν Ἑλλάδα, τὴν ἐβοήθησε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ μὲ τὴν πεποίθησιν ὅτι τὰ ὅπλα της ἐβοηθοῦντο θαυματουργικῶς – μία πεποίθησις ἡ ὁποία εἰς αὐτὴν τὴν χώραν τῶν ἰσχυρῶν καὶ βαθέων θρησκευτικῶν παραδόσεων ἔχει ἀνεκτίμητη ἀξία.

Ἔχω τὴν τιμὴν νὰ παραμένω μὲ τὸν μεγαλύτερον σεβασμόν, Κύριέ μου.

Ὁ πλέον ταπεινὸς καὶ πλέον πιστὸς ὑπηρέτης Σας.

ΠΗΓΗ : Μερόπη Σπυροπούλου, Στὴν ἐποποιΐα τοῦ 1940-41 μὲ πίστη, ἀποσπάσματα ἀπὸ γραπτὲς μαρτυρίες, ἐκδ. Διδαχὴ 2009.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου