"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018

"Ω ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΘΥΓΑΤΗΡ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" ! - ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ


...........Αλλ΄ ω Μακεδονία ! Μαρτυρική θυγάτηρ της Ελλάδος ! Εις σε κατά τον απόστολον Παύλον, όστις τόσον σε ηγάπησε, εχαρίσθη όχι μόνον το εις Χριστόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ Χριστόν πάσχειν. Εν ταις ημέραις ταύταις εθλίβης, εμαρτύρησες, εσταυρώθης. Αλλά θάρσει ! Ολίγον ακόμη και το θαύμα θα συντελεσθή. Ο Κύριος, που βλέπει μέχρι τελευταίας λεπτομερείας το δράμα σου, θα σε στεφανώση ως γενναίαν αθλήτριαν. Εκ της κολυμβήθρας των δακρύων και των αιμάτων σου εξέρχεσαι κεκαθαρμένη, λευκή ως η χιών, ακτινοβολούσα τας αρετάς σου έως εις τα τελευταία κράσπεδα της Ελλάδος.Προς σε, Μακεδονία, η οποία εις τους κόλπους σου εδέχθης το μεγαλύτερον μέρος των προσφύγων της Μικράς Ασίας και της Θράκης, θα μετατοπισθή οπωσδήποτε το κέντρον του νεωτέρου Ελληνισμού. Συ θα δώσης νέαν πνοήν και σφρίγος εις την Ελλάδα μας. Τα παιδιά σου, όσα εφάνησαν άξια και υπεράξια της Πατρίδος, θα παίξουν πρωτεύοντα ρόλον εις την αναγέννησιν της Ελλάδος. Και όπως άλλοτε έδωκες εις την Ελλάδα Αυτοκράτορας, Βασιλείς, Στρατηγούς, Φιλοσόφους, Μεγάλους Άνδρας, οι οποίοι εδόξασαν την Πατρίδα, ούτω και σήμερον είσαι προωρισμένη να δώσης νέους άνδρας, δια των οποίων η πατρίς μας θα μεγαλουργήση.Ω Μακεδονία μας ! Ζήθι αιωνίως εις τους κόλπους της Μητρός Ελλάδος κηρύττουσα την ορθοδοξίαν, με την οποίαν συνεδέθη αρρήκτως η Ελλάς, δια να δημιουργήση τον αθάνατον Ελληνοχριστιανικόν πολιτισμόν.


ΠΗΓΗ : (Χριστιανική Σπίθα, φ. 75, Σεπτέμβριος 1947). 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου