"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Κυριακή 30 Ιουνίου 2013

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ


Ο Παλαιός των Ημερών κρατάει στα χέρια του τον κόσμο. Εικονογραφική παράσταση στο βορειοανατολικό τμήμα της στέγης μικρής Βασιλικής χωρίς τρούλο. 

Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013

“Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΡΓΗΣΕ ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ “ - Η ΑΡΜΟΖΟΥΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ κ.κ. ΒΑΡΝΑΒΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

«Η συγκεκριμένη επιτροπή ενήργησε εν αγνοία της Εκκλησίας και της Ιεράς Συνόδου» τονίζει στη «δημοκρατία» ο μητροπολίτης Νεάπολης και Σταυρούπολης κ. Βαρνάβας, υπό τη μέριμνα του οποίου λειτουργούν στη Νεάπολη εκκλησιαστικό γυμνάσιο και λύκειο με ιδιαίτερα σημαντική προσφορά στην εκκλησιαστική εκπαίδευση. «Τελείωσα εκκλησιαστικό σχολείο και με βάση την εμπειρία μου πιστεύω ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη των εκκλησιαστικών γυμνασίων, καθώς οι μαθητές έχουν έτσι πιο ομαλή εισαγωγή στον συγκεκριμένο κλάδο των σπουδών που επέλεξαν να ακολουθήσουν. Στο λύκειο δυσκολεύονται να προσαρμοστούν και αντιμετωπίζουν δυσκολίες» σημειώνει ο μητροπολίτης. Ο κ. Βαρνάβας τονίζει ότι οι αρμόδιοι θα πρέπει να ζητήσουν τη γνώμη των μητροπολιτών που λειτουργούν εκκλησιαστικά σχολεία και φυσικά της Ιεράς Συνόδου. Για το θέμα μίλησε στη «δημοκρατία» και ο Μιχάλης Τρίτος, κοσμήτορας του τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του ΑΠΘ. «Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κλείσουν οι εκκλησιαστικές ακαδημίες, καθώς επίσης και ορισμένα λύκεια και γυμνάσια που επιτελούν πραγματικά σημαντικό έργο» σημειώνει και προσθέτει ότι «η Εκκλησία και η κοινωνία έχουν ανάγκη από μορφωμένους ιερείς». 

ΠΗΓΉ : Δημοκρατία 26/06/2013 -  Θάνος Χερχελετζής

Δευτέρα 24 Ιουνίου 2013

ΟΠΤΑΣΙΑ ΜΟΝΑΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ – ΣΙΝΑΪΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ 532 (ΙΕ΄- ΙΣΤ΄ ΑΙΩΝ)

ΠΗΓΗ : anemi.lib.uoc.gr/

“ΠΑΡΑΚΛΗΤΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ”...


"Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας, ὁ Πανταχοῦ Παρὼν καὶ τὰ Πάντα Πληρῶν, ὁ Θησαυρός τῶν Ἀγαθῶν καὶ Ζωῆς Χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος καὶ σῶσον, Ἀγαθὲ τὰς ψυχὰς ἡμῶν".

Ερμηνεία
Βασιλεύ Ουράνιε = Ουράνιε Βασιλεύ
Παράκλητε = Εσύ που είσαι οδηγός, ενισχυτής και παρηγορητής μας
Το Πνεύμα της αληθείας = Εσύ που είσαι το Πνεύμα από όπου πηγάζει η Αλήθεια
Ο πανταχού παρών = Εσύ που βρίσκεσαι παντού
Και τα πάντα πληρών = και εσύ που γεμίζεις τα πάντα με την παρουσία σου 
ο θησαυρός των αγαθών = Εσύ που είσαι το θησαυροφυλάκιο των καλών
και ζωής χορηγός = Εσύ που είσαι ο χορηγητής (ο δοτήρας) της ζωής
ελθέ και σκήνωσον εν ημίν = Έλα και σκήνωσε - κατοίκησε- μέσα μας
και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος = Και καθάρισε μας από κάθε αμαρτία
και σώσον, Αγαθέ = και σώσε, Εσύ που είσαι απόλυτα Αγαθός
τας ψυχάς ημών = τις ψυχές μας.

«ΤΙΣ ΘΕΟΣ ΜΕΓΑΣ ΩΣ Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ;» «Τίς Θεὸς μέγας ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν; σὺ εἶ ὁ Θεὸς ὁ ποιῶν θαυμάσια (μόνος)» (Ψαλμ. 76,14-15) - ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΣΗΜΕΡΑ, ἀγαπητοί μου, εἶνε μεγάλη ἑορτὴ καὶ πανήγυρις. Ἑορτάζει τὸ Πνεῦμα. Ὄ­χι ἁπλῶς τὸ πνεῦμα. Ὑπάρχει πνεῦμα μὲ πῖ μικρὸ καὶ Πνεῦμα μὲ πῖ κεφαλαῖο.
Στὴν ἁγία Γραφὴ πνεῦμα (μὲ μικρὸ πῖ) ὀνομάζεται ὁ ἀέρας, ποὺ εἶνε μὲν ἀόρατος, ἀλλὰ γίνεται αἰ­σθητὸς ἀπὸ τὰ ἀποτελέσματά του. Σὲ ἄλλα χωρία πνεῦμα ὀνομάζεται ὁ ἄνθρωπος, ἡ ψυ­χὴ τοῦ ἀνθρώπου, ἰδίως ὅταν σκέπτεται τὰ μεγάλα καὶ τὰ ὑψηλά. Ἐπίσης πνεύματα ἄυλα ὀνομάζονται οἱ ἄγγελοι καὶ ἀρχάγγελοι. Ἀλλὰ στὴν κορυφὴ ὅλων τῶν ἀΰλων πνευμάτων εἶ­νε ὁ Θεός. Αὐτὸ εἶνε ἀποκάλυψις τῆς ἁγίας Γρα­φῆς. Ἐκεῖ ὑπάρχει τὸ σπουδαιότατο ἐκεῖ­νο ῥητὸ ποὺ εἶπε ὁ Χριστὸς πα­ρὰ τὸ φρέαρ Συχάρ, ὅτι «Πνεῦμα ὁ Θεός, καὶ τοὺς προσ­κυ­νοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν» (Ἰωάν. 4,23). Πνεῦμα εἶνε ὁ Θεός. Καὶ Πνεῦμα ἅγιον (μὲ πῖ κεφαλαῖο) λέγεται εἰδικῶς τὸ τρίτο πρόσωπο τῆς Θεότητος, τοῦ Τριαδικοῦ Θε­οῦ. Δὲν εἶνε δηλαδὴ ἕ­νας μῦθος, μία θεωρία, μία ἰδέα πλατωνικὴ ἢ κάτι ἄλλο, ἀλλὰ εἶνε μία ὀν­τότης, μία ὑπόστασις, ἕνα πρόσωπο τὸ Πνεῦ­μα τὸ ἅγιο ποὺ ἑορτάζουμε σήμερα.
Ποιός, ἀδελφοί μου, αἰσθάνεται τὸ μεγαλεῖο τῆς σημερινῆς ἡμέρας; Ἂς εἴμεθα εἰλικρινεῖς· ψυχροὶ καὶ ἀδιάφοροι στεκόμαστε ἐμ­πρὸς στὸ μέγα τοῦτο μυστήριο. Γιατί; τί συμβαίνει; Ἀπαντῶ διὰ παραδείγματος. Ὅποιος ἔχασε τὴν αἴσθησι τῆς ὀσφρήσεως, καὶ ἂν ἀ­κό­μα τὸν βάλῃς μέσα σ᾽ ἕνα περιβόλι γεμᾶτο ἄνθη, δὲν αἰσθάνεται καμμία εὐωδία. Κι ὅποιος ἔχασε τὴν αἴσθησι τῆς ἀκοῆς, κι ἂν ἀκόμα βρίσκεται ἐνώπιον συναυλίας Μπετόβεν, τίπο­τα δὲν ἀκούει. Κι ὅποιος ἔχασε τὴν ὅρασί του, δὲν εἶνε εἰς θέσιν νὰ δῇ τί μεγαλεῖο ἔχει ἡ χαραυγὴ τοῦ ἡλίου. Ὅπως λοιπὸν αὐτοὶ ποὺ χάνουν τὶς αἰσθήσεις δὲν ἀντιλαμβάνονται τὰ μεγαλεῖα τῆς φύσεως, κατὰ παρόμοιο τρόπο κι αὐτοὶ ποὺ ἔχουν χάσει τὴν πίστι τὴν ὀρθόδοξο, τὴν ἕκτη αἴσθησι, δὲν εἶνε δυνατὸν νὰ αἰ­σθανθοῦν τὰ μεγαλεῖα τοῦ ὑπερφυσικοῦ, τοῦ ὑπερπέραν, τοῦ πνευματικοῦ κόσμου.
Ἀλλὰ τώρα δὲν εἴμεθα μόνο ψυχροὶ καὶ ἀ­διάφοροι ἀπέναντι τοῦ μυστηρίου τῆς ἁγίας Τριάδος καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος εἰδικώτερον· στὶς ἡμέρες μας παρουσιάστηκαν καὶ ἐμπαῖ­κται καὶ χλευασταὶ καὶ βλάσφημοι τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Ποτέ ἄλλοτε στὴν ἱστορία τοῦ γένους μας δὲν παρουσι­άστηκε τέτοιο φαινόμενο. Γιὰ ν᾽ ἀντιληφθῆτε τὸ μέγε­­θος τῆς βλασφημίας, σᾶς ἀναφέρω τὸ ἑξῆς. Τὰ συντάγματα τῆς πα­τρίδος μας ἀπὸ τοῦ 1821 μέχρι σήμερα, ὅλα, ἔχουν κάτι μοναδικὸ στὸν κόσμο. Ἐνῷ τῶν ἄλ­λων λαῶν τὰ συντάγματα ἀρχίζουν «Εἰς τὸ ὄ­νομα τοῦ λα­οῦ» ἢ κάτι ἄλλο παρόμοιο, τὸ ἑλ­ληνικὸ εἶ­νε τὸ μόνο σύνταγμα ποὺ ἀρχίζει «Εἰς τὸ ὄ­νομα τῆς ἁγίας καὶ ὁμοουσίου καὶ ἀδιαιρέτου Τριάδος». Αὐτὰ ὁμολογοῦμε· ὅτι παρα­πάνω ἀπὸ τὸν πρωθυπουργὸ καὶ τὸν πρόεδρο δημο­κρατίας, παραπάνω ἀπ’ ὅλα εἶνε ἡ ἁγία Τρι­άς. Ἁγία Τριάς, ἐλέησον τὸν κόσμον! Ἀλλ’ ἐνῷ αὐ­τὴ εἶ­νε ἡ πίστι τῶν προγόνων μας, βρέ­θηκε τώρα κάποιος ὁ ὁποῖος στὰ γραπτά του ἐμ­­παί­­ζει καὶ χλευάζει μὲ τὸν αἰσχρότερο τρόπο τὴν ἁγία Τριάδα. Κι ὅμως τὰ ἔργα τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ διδάσκονται στὰ σχολεῖα μας, γιὰ νὰ διαπλασθῇ μία νέα γενεὰ ποὺ νὰ μὴ πιστεύῃ στὴν ἁγία Τριάδα. Ὁ συγγραφεὺς αὐ­τὸς εἶνε ὁ Καζαντζάκης, τὸν ὁποῖο πολλοὶ θαυμάζουν.
Καταντήσαμε ἔθνος ἀντιφάσεων· ἐνῷ ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος ὁμολογοῦμε ὅτι στὴν κορυφὴ εἶνε ἡ ἁγία Τριάς, ἀπὸ τὸ ἄλλο ἐπιτρέπουμε σὲ διαφόρους ὄχι μόνο νὰ ἀρνοῦνται τὸ ὕψιστο μυστήριο ἀλλὰ καὶ νὰ τὸ βλασφημοῦν.
Ἀλλ’ ὅποιος δὲν πιστεύει στὸ Θεὸ θὰ πιστέ­ψῃ στὸν διάβολο. Καὶ ἡ σημερινὴ ἀνθρωπότης, ὅπως εἶπε ἕνας Γάλλος φιλόσοφος, δὲν πιστεύει στὴν ἁγία Τριάδα· πιστεύει – ποῦ; Σὲ μιὰ ἄλλη τριάδα, σατανική. Ποιά εἶνε ἡ σατανικὴ τριάς; Τρεῖς θεοὶ – τρία εἴδωλα. Ἕνα εἶνε τὸ χρῆμα, τὰ τριάκοντα ἀργύρια, ὁ μαμωνᾶς. Δεύτερο εἶνε ἡ γροθιά, ποὺ ὑψώνεται νὰ θρυμ­ματίσῃ τὸν ἀντίπαλο, ἡ βία. Καὶ τρίτο εἶνε τὸ σέξ, ἡ αἰσχρὰ ἡδονὴ τῆς σαρκός. Σ᾽ αὐτὴ τὴν σατανικὴ τριάδα πιστεύουν σήμερα πολλοί. 
Ἀλλ’ ἐγὼ δὲν ἀπευθύνομαι σὲ ἀπίστους· ἀ­πευθύνομαι σὲ πιστούς. Καὶ παρακαλῶ τὴν ἁ­γία Τριάδα, ἡ σπίθα αὐτὴ τῆς πίστεως νὰ μὴ σβήσῃ, ἀλλὰ νὰ γίνῃ φλόγα πυρός, ἀπὸ τὶς γλῶσσες ἐκεῖνες ποὺ φάνηκαν στὸ ὑπερῷο ὅταν κατῆλθε τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο στοὺς δώδεκα ἀγραμμάτους μαθητάς.
Οἱ δώδεκα ἀπόστολοι κατώρθωσαν ἔργο μεγαλύτερο τοῦ Πλάτωνος καὶ τοῦ Ἀριστοτέ­λους, μεγαλύτερο τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου· ἀνεγέννησαν τὸν κόσμο. Πῶς, μὲ ποιά δύναμι; Μόνο μὲ τὴ δύναμι τοῦ Θεοῦ. «Τίς Θεὸς μέ­γας ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν; σὺ εἶ ὁ Θεὸς ὁ ποιῶν θαυμάσια (μόνος)» (Ψαλμ. 76,14-15).
Εἶνε ἀσύλληπτο τὸ μυστήριο τῆς Πεντηκο­στῆς, ὅπως ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας· «καὶ τὸ μυ­­­στήριον ὅσον; ὡς μέγα τε καὶ σεβάσμιον!» (στιχηρ. ἑσπερ. Πεντ.). Ὁ ἱερὸς Αὐγουστῖνος, πα­τὴρ τῆς Δύσεως καὶ τῆς οἰκουμένης ὁλοκλήρου, ἕνα ἀπὸ τὰ δέκα μεγαλοφυέστερα πνεύματα τῆς ἀνθρωπότητος, φιλοσόφησε ἐπὶ τοῦ μυστη­ρίου τῆς ἁγίας Τριάδος. Καὶ τὸ συμ­πέ­ρα­σμά του στὸ τέλος ποιό ἦταν· Παραδίδω τὰ ὅπλα, εἶνε ἀδύνατον ἡ ἀνθρωπίνη διάνοια νὰ εἰσέλθῃ στὸ μέγα τοῦτο μυστήριο… Ἐὰν μπο­ρῇ σ᾽ ἕ­να ποτήρι τοῦ νεροῦ νὰ χωρέ­σῃ ἡ θάλασσα, τό­τε θὰ μπορέσῃ καὶ τὸ μικρὸ μυαλὸ τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἐν­νοήσῃ τὸ μέγα μυστήριο. Σκουλήκια ποὺ ἕρ­πουν ἐνώπιον τοῦ ἱεροῦ μυστηρίου, μό­λις διὰ τῶν κεραιῶν τῆς πίστεως τὸ προσεγγίζουμε καὶ κλίνοντες γόνυ λέμε· Ἁγία Τριάς, ἐλέησον τὸν κόσμον· ἁγία Τριάς, ἐλέησον καὶ τὴν πατρίδα μας, ποὺ συνεστήθη «εἰς τὸ ὄνομα τῆς ἁ­γίας καὶ ὁμοουσίου καὶ ἀδιαιρέτου Τριάδος». Γι’ αὐτό, ἐφ᾽ ὅσον θὰ ὑπάρχουν ἄστρα καὶ θ’ ἀ­νατέλλῃ ὁ ἥλιος καὶ θὰ ῥέουν οἱ ποταμοὶ καὶ θὰ θάλλουν οἱ δάφνες, ὁ λαός μας, ὁ Ἑλληνι­κὸς λαός, δὲν θὰ λατρεύσῃ τὴν σατα­νικὴ τρι­άδα, οὔτε τὸ χρῆμα οὔτε τὴν ἡδονὴ οὔτε τὴ βία· θὰ πιστεύῃ στὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο, τὸ προσ­κυνητὸν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Πρὶν τελειώσω θέλω νὰ σᾶς μεταφέρω μία παραστατικὴ εἰκόνα γιὰ τὸν πλοῦτο τῶν εὐ­λο­­γιῶν τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Στὸ τεσσαρακοστὸ ἕ­βδομο (μζ΄) κεφάλαιο τοῦ προφήτου Ἰ­ε­ζε­κιὴλ ὑπάρχει τὸ ἑξῆς ὅραμα. Ὁ προφήτης βλέ­πει ἀπὸ τὴν ἀνατολικὴ πλευρὰ τοῦ ναοῦ τῆς πόλεως του Κυρίου νὰ βγαίνῃ μιὰ φλέβα νεροῦ καὶ νὰ σχηματίζῃ ποτάμι. Τὸ ποτάμι στὴν ἀρ­χὴ τρέχει ἥσυχα καὶ τὸ νερό του φτάνει μέχρι τοὺς ἀστραγάλους τοῦ προφήτου. Μετὰ ἀπὸ ὡρισμένο διάστημα τὸ ῥεῦμα ἀρχίζει ν’ αὐξάνεται καὶ φτάνει τότε μέχρι τοὺς μη­ρούς του. Μετὰ ἀπὸ λίγο ὑψώνεται ἀκόμη περισσότερο καὶ καλύπτει τὴ μέση του. Τέλος, καθὼς συνε­­χῶς μεγαλώνει, κάνει τὸ ποτάμι ἀ­διάβατο. Ὁ προφήτης θαυμάζει, καὶ ὁ θαυμα­σμός του γίνεται μεγαλύτερος ὅταν δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ στὶς ὄχθες τοῦ ποταμοῦ βλέπει νὰ ἔχῃ ἀναπτυ­χθῆ πλουσιωτάτη καὶ ἀειθαλὴς βλάστησι. Πλῆ­θος δέντρα καὶ οἱ καρποί τους πλούσιοι. Καὶ ὅ­ταν ὁ ποταμὸς φτάνει στὶς ἐκ­βολές, τὸ ζωο­γόνο ῥεῦμα του κάνει τὴ θάλασ­σα νὰ γεμίζη ἀπὸ ψάρια. Ἄφθονα ψάρια, καὶ ἁλιευτικὰ συνεργεῖα ῥίχνουν τὰ δίχτυα τους καὶ ψαρεύουν.
Τί σημαίνει τὸ ὅραμα; ποιό εἶνε τὸ ποτάμι αὐτό; Εἶνε ἡ Ἐκκλησία μας. Ξεκίνησε ἀπὸ μία μικρὴ φλέβα, μιὰ φούχτα ἀγράμματους ψαρᾶ­δες. Οἱ δώδεκα ἔγιναν ἑκα­τὸν εἴκοσι, οἱ ἑκα­τὸν εἴκοσι τρεῖς χιλιάδες, οἱ τρεῖς χιλιάδες πέντε χιλιάδες, οἱ πέντε χιλιάδες ἑκατομμύρια. Σήμερα ὅπου νὰ πᾶτε, εἴτε στὴ Σαχάρα εἴτε στὸ Βόρειο Πό­λο, ὑπάρχουν Χριστι­ανοὶ ὀρθόδοξοι ποὺ πιστεύουν. Καὶ στὶς πέντε ἠ­πείρους οἱ εὐγενέστερες ψυχὲς πιστεύ­­ουν στὸ Εὐαγγέλιο ὀρθοδόξως. Ἀπὸ μία φλέβα ἔγινε ὁ μεγά­λος αὐτὸς καὶ ἀστείρευτος πο­ταμός, ἡ ἁγία μας θρησκεία. «Τίς Θεὸς μέ­γας ὡς ὁ Θεὸς ἡ­μῶν; σὺ εἶ ὁ Θεὸς ὁ ποιῶν θαυμάσια (μόνος)».
Κι ὄχι μόνο ποσοτικῶς ἀλλὰ καὶ ποιοτικῶς αὐξήθηκε ὁ χριστιανισμός. Καὶ αὐτὸ εἶνε τὸ σπουδαιότερο. Ἄπιστε καὶ ἄθεε, ἔλα νὰ μοῦ ἐξηγήσῃς ἕνα φαινόμενο· μπορεῖ ἕνας λαγὸς νὰ γίνῃ λιοντάρι; Καὶ ὅμως ἔγινε. Ποιός ἦταν ὁ λαγός; Ὁ Πέτρος. Αὐτός, ποὺ φοβήθηκε ἐμ­πρὸς σὲ μιὰ ὑπηρέτρια καὶ ἀρνήθηκε, σήμερα κηρύττει ἐνώπιον ὅλου τοῦ κόσμου!
Δὲν ὑπάρχει, ἀδελφοί μου, δὲν ὑπάρχει ἄλ­λη θρησκεία σὰν τὴ δική μας, δὲν ὑπάρχει τίποτε σὰν τὸ μεγαλεῖο τῆς ἁγίας Τριάδος. Πιστεύετε! Κι ἂν ἀκόμα ὅλος ὁ κόσμος γονατί­σῃ καὶ προσκυνήσῃ τὴν τριάδα τοῦ διαβόλου, ἐ­σεῖς νὰ μὴ γονατίσετε! Ἀλ­λὰ καὶ σήμερα καὶ αὔριο καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας νὰ λατρεύετε τὴν ἁ­γία Τριάδα. Ἁγία Τριάς, ἐλέησον τὸν κόσμον. Ἁγία Τριάς, ὁ Πατὴρ ὁ Υἱὸς καὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα, σκέπε τὰ τέκνα σου· ἀμήν.

ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

(Ομιλία του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου στον ιερό ναό της Ἁγιας Τριάδος Πτολεμαΐδος 14-6-1976)


Η ΕΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 – 2013 ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Υπό την αιγίδα του Σεβ. Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβα και τη παρουσία των : Σεβ. Μητροπολίτη Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας και Μήλου και Προέδρου του Δ.Σ. της «Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», κ.κ. Δωρόθεου Β΄, της Διευθύντριας της Εστίας, κ. Καλής Αλυσανδράτου, Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, κ. Καρατάσιου, του Αντιδήμαρχου Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Καρούμπη, του Πρωτοσύγκελλου π. Διονύσιου και πλήθος κόσμου, πραγματοποιήθηκε τη Τρίτη 18 Ιουνίου ε.ε. η εορτή λήξης του σχολικού έτους 2012 – 2013, η οποία ήταν αφιερωμένη στα 20 χρόνια από την ίδρυση του σχολείου (1993-2013) από τον Μακαριστό Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κυρό Διονύσιο και τον τότε Πρωτοσύγκελλο και νυν Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβα. Παρουσίαση και σχολιασμός της εορτής στο link που ακολουθεί :   Ιερά  Μητρόπολη Σύρου

Αλγεινή εντύπωση προκαλεί το γεγονός της πρότασης επιτροπής να καταργηθούν τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια μονάδων που ευρίσκονται σε άνθηση και έχουν καταστεί πρότυπα, όπως το Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο της Νεάπολης, την ίδια ώρα που διορίζονται αθρόα μουσουλμανοδιδασκάλοι στη Θράκη. Να υποθέσουμε ότι ενοχλούν στις μέρες μας τα Εκκλησιαστικά σχολειά – όσα πλέον απέμειναν ανοιχτά ; Αναρωτιέμαι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν ήταν αυτή που διατήρησε τη παιδεία και τη γλώσσα μας τη περίοδο των δυσχίμαιρων χρόνων της Τουρκοκρατίας ; Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο προ αυτού Νεκτάριος Τέρπος και άλλοι, δεν κράτησαν τον Ελληνισμό στη δυτική και βόρεια Ελλάδα ζωντανό με το μοναδικό έργο που επετέλεσαν ; 

Σάββατο 22 Ιουνίου 2013

ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1698


  • Κίτρους
  • Ολύμπου Πύδνας
  • Σερβείων
  • Καμπανίας
  • Πέτρας
  • Αρδαμερίου
  • Ιερισσού και Αγίου Όρους ήτοι Άθωνος
  • Πλαταμώνος
  • Πολιανίνης
O κατάλογος (σελ. 62) προέρχεται από τακτικό του 17ου αιώνα, το οποίο περιλαμβάνεται στο σύγγραμμα του Thomas Smith : De graecae ecclesiae hodierno statu epistola, Trajecti ad Rhenum: Apud Franciscum Halmam, 1698.


Σάββατο 15 Ιουνίου 2013

15 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ

Εορτή του μεγάλου Πατέρα της Εκκλησίας μας Αγίου Αυγουστίνου επισκόπου Ιππώνος σήμερα. Ενός Αγίου τον οποίο μας έκαμε γνωστό και ανέδειξε ο φερώνυμος μακαριστός Μητροπολίτης Φλωρίνης κυρός Αυγουστίνος. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς για την ημέρα της εορτής του μακαριστού πατρός Αυγουστίνου ; Χιλιάδες πολύχρωμες και πατερικές αναμνήσεις την ημέρα του εορτασμού της σεπτής εορτής του. Πνευματικό πανηγύρι, πνευματικός συναγερμός. Βούλιαζε στην κυριολεξία η πόλη της Φλώρινας από χιλιάδες επισκέπτες, οι οποίοι κατεύθαναν από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, αλλά και από το εξωτερικό, προκειμένου να συνεορτάσουν μαζί με τον επίσκοπο πατήρ Αυγουστίνο. Η μικρή πόλη ασφυκτικά γεμάτη από λεωφορεία και επιβατικά οχήματα. Απλός και λιτός Αρχιερατικός εσπερινός, κήρυγμα και την επομένη όρθρος, Θεία Λειτουργία, κήρυγμα, στρατιές ευλαβών χριστιανών στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως – στην οποία οι ευχετήριες επιστολές κατεύθαναν με τα τσουβάλια από κάθε πλευρά της υφηλίου - για να ευχηθούν εις τον γέροντα πολιό Ποιμενάρχη μας και το μεσημέρι παρατίθονταν γεύμα στις κατασκηνώσεις της Πρώτης της Ιεράς Μητροπόλεως με ανάλογο εορταστικό πρόγραμμα. Ευλογημένα χρόνια, απλά, αγνά και φωτισμένα. Σε ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά σεβαστέ μας πατήρ Αυγουστίνε τόσο για την υπέρμετρη αγάπη σου όσο και για τις πνευματικές ευεργεσίες σου και αιτούμεθα να εύχεσαι από τον Ουρανό υπέρ ημών και υπέρ της εμπερίστατης πατρίδας μας που τόσο πολύ αγάπησες. Έτη πολλά και ευλογημένα και εις την κατά σάρκα αδελφή μας Μοναχή Αυγουστίνη, η οποία έλαβε το όνομά της προς τιμήν του μακαριστού γέροντος Πατρός Αυγουστίνου, εις την οποία ευχόμεθα εκ μέσης καρδίας να μιμηθεί κάποια από τις αρετές του και να ευαρεστήσει τον Άγιο Θεό.

"TOY ΛΟΓΟΥ ΣΟΥ ΟΜΩΣ, ΠΟΥ ΠΛΑΣΤΗΚΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΜΑ, ΚΑΛΑ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΔΙΑΡΚΩΣ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΟΥ ΡΙΓΜΕΝΟ Σ΄ ΑΥΤΟ"

Ο Όσιος Εφραίμ ο Σύρος, ο περίφημος διδάσκαλος του ασκητισμού, αποφάσισε κάποτε ν’ αφήσει για λίγο την πολυπόθητη ησυχία του στην έρημο και να κατέβει στην πόλη. Είχε επιθυμία να προσκυνήσει τα άγια λείψανα, που βρίσκονταν τότε στην Έδεσσα της Συρίας, αλλά και να συναντηθεί με εκκλησιαστικούς άνδρες, για να συζητήσει μαζί τους δογματικές αλήθειες. Ζούσε σε μια εποχή, που η ορθή πίστη χτυπιόταν απ’ όλες τις μεριές από φοβερές αιρέσεις...


"- Κύριε, προσευχήθηκε προτού ξεκινήσει, στείλε μου μπροστά μου, καθώς θα περνώ την πύλη της πόλεως, έναν άνθρωπο που να με διδάξει.
Μα τη στιγμή που έμπαινε στην πολυάνθρωπη Έδεσσα, ο πρώτος άνθρωπος, που βρέθηκε στο δρόμο του, ήταν μια κοινή γυναίκα, που στάθηκε και τον κοίταζε αδιάντροπα. Ο Όσιος παραπονέθηκε στον Κύριο, που παραχώρησε να βρεί το αντίθετο απ’ ότι είχε ζητήσει. Ύστερα γύρισε αυστηρό το βλέμμα του στη γυναίκα και της είπε απότομα, για να της προκαλέσει κάποια συστολή:
- Απορώ πως δεν κοκκινίζεις από ντροπή που τολμάς να με κοιτάζεις με τόση επιμονή.
- Εγώ, του αποκρίθηκε εκείνη μ’ ετοιμότητα, κάνω αυτό που μου ταιριάζει. Από την πλευρά σου πλάστηκα, εσένα πρέπει να κοιτάζω. Του λόγου σου όμως, που πλάστηκες από το χώμα, καλά θα κάνεις να έχεις διαρκώς το βλέμμα σου ριγμένο σ’ αυτό".

Παίρνοντας τόσο σωστή απάντηση ο μέγας Όσιος, ευχαρίστησε μ’ ευγνωμοσύνη τον Θεό. Πιο ωφέλιμη διδασκαλία απ’ αυτή δεν του χρειαζόταν πλέον.

(ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ)

Σάββατο 8 Ιουνίου 2013

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 - 2014 ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρόσκληση για εγγραφές στο ΓΕΕΛ-Γυμνάσιο Νεάπολης.
Το ΓΕΕΛ Νεαπόλεως λειτουργεί από το σχολικό έτος 1994-1995 και από το σχολικό έτος 2007-2008 έχει προστεθεί η λειτουργία του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου. Το ΓΕΕΛ-Γυμνάσιο Νεαπόλεως είναι δημόσιο σχολείο και ανήκει στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση του ΥΠΑΙΘΠΑ. Χορηγεί ισότιμους τίτλους σπουδών με τα υπόλοιπα ημερήσια Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια. Στο Λύκειο λειτουργεί Θεωρητική, Τεχνολογική και Θετική Κατεύθυνση.
Το σχολείο μας διαθέτει ξεχωριστή ταυτότητα. Βασικοί στόχοι λειτουργίας του αποτελούν η καλλιέργεια της προσωπικότητας των μαθητών του και η ανάπτυξη της εκκλησιαστικής συνείδησης και ζωής με πνεύμα αγάπης, ευθύνης, ελευθερίας, διαλόγου και συνεργασίας. Το ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών του σχολείου καθορίζεται από ΥΑ και δεν διαφέρει από το πρόγραμμα των υπολοίπων Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων εκτός από ειδικά θεολογικά μαθήματα και τη Βυζαντινή Μουσική. Παράλληλα, για όσους μαθητές το επιθυμούν, εκτός σχολικού ωραρίου, διδάσκεται το μάθημα της Αγιογραφίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 140686/Α2/7-12-2011 απόφαση της Δ/νσης Εκκλ/κής Εκπ/σης. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος χορηγεί στον πρώτο βαθμολογικά μαθητή του Γυμνασίου και στον πρώτο του Λυκείου (ανεξαρτήτως τάξεως) ως βραβείο το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ κατ΄ έτος. Επιπροσθέτως η Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως προσφέρει ως ηθική επιβράβευση την χωρίς κόστος διαμονή σε όσους μαθητές του σχολείου έχουν αριστεύσει για μια κατασκηνωτική περίοδο στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητρόπολης στο Ποσείδι Χαλκιδικής.

Το σχολείο μας στεγάζεται από το σχολικό έτος 2011-2012 στην οδό Νικολάου Καπάτου 6 στην Ξηροκρήνη. Διαθέτει μεγάλες αίθουσες, υπερσύγχρονο Εργαστήριο Πληροφορικής, Δανειστική Βιβλιοθήκη με 6.500 τίτλους βιβλίων, οργανωμένο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, κλειστό Γυμναστήριο και αίθουσα Εκδηλώσεων – Πολλαπλών χρήσεων. Για τις επιμέρους δραστηριότητες του σχολείου μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα μας http://lyk-ekkl-neapol.thess.sch.gr.

Εγγραφές πραγματοποιούνται στο σχολείο καθημερινά μέχρι τέλος Ιουνίου και στις αρχές Σεπτεμβρίου. Δικαιολογητικά εγγραφής: α) αίτηση κηδεμόνα του μαθητή
ή του ιδίου, εφόσον είναι ενήλικος, β) συστατική επιστολή Ορθόδοξου Μητροπολίτη, γ) τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Δημοτικού, εάν ο μαθητής πρόκειται να εγγραφεί στην Α΄ Γυμνασίου, και Απολυτήριο Γυμνασίου, εάν ο μαθητής πρόκειται να εγγραφεί στην Α΄ Λυκείου).


Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310735717.